Alkohol

Alkohollagstiftningen utgör delad behörighet mellan Åland och riket. Tillståndsgivning och tillsyn är följaktligen även delad.

Tillstånd för alkoholservering

Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet, ÅMHM, handlägger tillstånd för och utövar tillsyn på serveringsställen, inklusive serveringsställen ombord på fartyg som trafikerar mellan Finland och utlandet eller i utrikestrafik och som är registrerade på Åland.

Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets webbplats

Övriga tillstånd

Statens ämbetsverk på Åland beviljar tillstånd för detaljhandel med alkohol.

Statens ämbetsverk på Ålands webbplatsTillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira) beviljar övriga tillstånd som rör alkohol.Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovårdens webbplats

Lagstiftning om servering av alkoholdrycker

Bestämmelser om serveringstillstånd framgår av landskapslagstiftning och i landskapet tillämpliggjorda lagar:

  • Landskapslag om tillämpning på Åland av alkohollagen (ÅFS 2021:140)

    - Alkohollagen (FFS 1102/2017)
  • Landskapsförordning (2013:59) om tillämpning på Åland av riksförfattningar om alkohol

    - Social- och hälsovårdsministeritets förordning om tillsynen över alkohollagen (FFS 158/2018)

    - Statsrådets förordning om verkställigheten av alkohollagen (FFS 151/2018)
  • Landskapsförordningen (1996:49) om inkvarterings- och trakteringsverksamhet
  • Ålands landskapsregerings beslut om taxa för Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet

Som bilaga till denna sida finns en sammanställning över den nya lagstiftning om servering av alkoholdrycker som gäller från och med 1.11.2021.

Ansvarsfull alkoholservering

Som en del av Ålands handlingsprogram mot risk- och missbruk 2013 - 2016 initierades år 2013 metoden ansvarsfull alkoholservering enligt STAD-modellen på Åland.Läs mer om Projekt ansvarsfull alkoholservering