Naturbild med EU-logo från Europeiska havs- och fiskerifonden infälld

Naturvården - Pågående projekt

Kartering av marina Natura 2000 habitat kring Åland

Pågående projekt med EU-finansiering: Kartering av marina Natura 2000 habitat kring Åland

Projektet arbetar med inventeringen av de marina habitaten kring Åland och är ett samarbetsprojekt mellan Åbo Akademi/Husö biologiska station, Geologiska forskningscentralen och Ålands landskapsregering/Miljöbyrån-naturvård under perioden juli 2016- juni 2019 :

A) Med geografiska informationssystem (GIS) söker vi potentiella platser för rev, sandbankar och laguner. För arbetet krävs ny och uppgraderad information om olika omgivningsparametrar.

B) För att verifiera områden som hittas med hjälp av GIS och kontrollera att de har de typiska arterna som beskrivs för Natura 2000 habitat, kommer fältarbeten att utföras.

Genom projektet påbörjas arbetet med att inom Åland identifiera/verifiera de områden som för sina arter och naturtyper är mest värdefulla samt förekomstplatserna för arter i behov av särskilt skydd. Kartering behövs dels med tanke på det allmänna tillståndet i de marina områdena, samhällsplanering, förebyggande av katastrofer i den marina miljön, dels för att svara mot olika typer av internationella åtaganden i fråga om marina områden.

Genom att göra karteringen på samma sätt som har gjorts i VELMU (Kartering av undervattensmiljön som har gjorts i Finland), kommer den maximala nyttan för samhället att uppnås samtidigt som behovet att verifiera vissa specifika förekomster tillgodoses. Forskningen tjänar på detta sätt hela samhället Åland; det bidrar till lättillgänglig information åt den enskilda individen samtidigt som den ger viktigt underlag med tanke på olika internationella åtaganden som berör Åland.

Den allmänna samhällsnyttan som genereras av projektet är således omfattande och viktig för en hållbar utveckling, bland annat vad gäller det strategiska utvecklingsmålet 4 Ekosystem i balans och biologisk mångfald. Projektet bidrar även med underlag till fortsatt forskning och utveckling.

Projektet finansieras av den Europeiska Havs- och fiskerifonden och landskapsregeringens operativa program.

Uppföljning av naturens mångfald

Övriga pågående projekt: Uppföljning av naturens mångfald

Naturinventeringar för att generera underlag för utvärderingen av lantbrukets effekter på naturens mångfald genomförs för att bedöma effekterna av vissa miljöstödsåtgärder inom landsbygdsutvecklingsprogram för Åland samt för att samla in specifikt underlag för politiska beslut riktade till lantbruket.

Uppdraget avser uppföljningsarbete enligt ett rullande schema inom referensrutor runt om Åland.  Detta innefattar dels en fortsatt uppföljning av 10 tidigare provrutor à en kvadratkilometer i jordbruksmiljön och en uppföljning av inventeringar av ytterligare 26 naturbeten. Inom provrutorna och naturbetena följs utvecklingen upp av kärlväxtfloran, fågelpopulationer och dagfjärilpopulationer. Dessutom läggs fokus på mossor och lavar, andra insekter än dagsfjärilar, såsom hålträdslevande insekter, humlor och dygnlevande skalbaggar. Varje år karteras 12 områden varav 3-4 utgörs av provrutor och 8-9 av naturbeten enligt landskapsregeringens anvisningar. En sammanfattande rapport av samtliga projekt som genomförts under åren 2017, 2018 och 2019 ska dessutom levereras till Ålands landskapsregering senast den 15.11.2019.