Näringsrätt

Landskapslagstiftningen om rätt att utöva näring i landskapet har sin grund i 11 § självstyrelselagen (1991:71) för Åland. Enligt bestämmelsen kan rätten att i landskapet utöva rörelse eller yrke som näring begränsas genom landskapslag för den som inte har hembygdsrätt.

Landskapslagen om rätt att utöva näring (1996:47) trädde i kraft 1996. Med rätt att utöva näring menas fortsatt verksamhet som avser ekonomiskt förvärv och som är självständig, förenlig med god sed och tillåten i lag. Myndiga fysiska personer som inte är försatta i konkurs och som har hembygdsrätt eller utan avbrott varit bosatta i landskapet under minst 5 år har rätt att utöva rörelse eller yrke som näring i landskapet.

Samtliga bolag som ska bedriva verksamhet i landskapet måste söka näringsrätt. Juridiska personer som har hemort i landskapet och vars samtliga bolagsmän eller styrelse medlemmar har hembygdsrätt eller utan avbrott varit bosatta i landskapet under minst 5 år kan inte utan särskilda skäl förvägras näringsrätt.

Näringsrätten kan beviljas med villkor som landskapsregeringen anser är nödvändiga. Ansökan om tillfällig näringsrätt kan beviljas näringsidkare som tillfälligt utsträcker sin näringsverksamhet under en begränsad tidsperiod till Åland.

Var och en har rätt till att utöva näring till självförsörjning utan annat biträde än make eller egna myndiga barn utan att använda affärslokal, kontor eller annat driftställe.

Bestämmelserna om rätt att utöva näring ingår i självstyrelselagen för Åland (71/1991) och i landskapslagen om rätt att utöva näring (47/1996).

Hur ansöker jag om näringsrätt?

För att utöva näring på Åland krävs antingen åländsk hembygdsrätt alternativt fem års oavbruten bosättning på Åland eller tillstånd att utöva näring. Bolag och andra sammanslutningar ska alltid ha tillstånd att utöva näring.

Vid utövande av näring på Åland ska verksamhetsspråket vara svenska. Detta innebär att kunder ska garanteras service och information på svenska samt att de anställda som är placerade på Åland ska kunna använda svenska i sitt dagliga arbete och få all information rörande anställningsförhållandet på svenska.

Riktlinjer för när tillstånd beviljas framgår av landskapsstyrelsens beslut nr 67/23.12.1999 (Dnr K10/99/1/57). Riktlinjerna finns som bilaga.

Ansökan om näringsrätt är avgiftsbelagd och en avgift om 150 € erläggs i samband med att du skickar in ansökan.

Notera att vissa verksamheter kan förutsätta ytterligare tillstånd/anmälningar på Åland, t.ex.:

  • Anmälan om el- och hissarbeten (Ålands landskapsregering)
  • Tillstånd för att bedriva privat arbetsförmedling på Åland (Ålands landskapsregering)
  • Anmälan till registret över fastighetsmäklarrörelser på Åland (Ålands landskapsregering)
  • Anmälan till registret över resebyråer på Åland (Ålands landskapsregering)
  • Jordförvärvstillstånd (Ålands landskapsregering)
  • Serveringstillstånd (Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet)
  • Detaljhandelstillstånd för alkoholdrycker (Statens ämbetsverk på Åland)
  • Anmälan/tillstånd för hantering, import och överföring av explosiva varor (Ålands landskapsregering/Räddningsmyndigheten)