Ersättning för ekologisk produktion

EU medfinansieras

Odlare som bedriver ekologisk produktion kan erhålla ersättning för de merkostnader och inkomstbortfall som produktionsmetoden föranleder.

Ett femårigt åtagande

Ersättningen betalas på basen av ett femårigt åtagande. Den som ingår ett åtagande förbinder sig att under hela åtagandeperioden bedriva ekologisk produktion på hela eller delar av sin åkerareal. Ersättning kan erhållas för

  • areal under omställning
  • areal som redan är omlagd

Ett åtagande kan omfatta

  • endast växtodling
  • både växtodling och husdjur  

Ett åtagande kan inte ingås för enbart husdjursproduktion

Produktionen ska under hela åtagandeperioden följa de produktionsvillkor som anges i EU-förordningen om ekologisk produktion och i de kompletterande författningarna. Stödmottagaren ska vara ansluten till kontrollsystemet för ekologisk produktion och finnas i registret över de producenter och fastigheter som efter ansökan konstaterats uppfylla kraven för ekologiskt framställda jordbruksprodukter

Till ett åtagande om ekologisk produktion kan följande frivilliga skiftesvisa komplement väljas

  • odling av markförbättrande växter och saneringsväxter
  • odling av fånggröda
  • alternativa växtskyddsmetoder i trädgårdsodling
  • främjande av cirkulär ekonomi
  • odling av dragväxter för bin

De frivilliga skiftesvisa komplementen kan väljas årligen och de anges i den årliga ansökan om utbetalning.

Ansökan görs i Viputjänsten

Ansökan om åtagande görs elektroniskt i Viputjänsten i samband med den årliga stödansökan.

Efter att åtagandet har ingåtts ska en ansökan om utbetalning lämnas in årligen i samband med ansökan om åkerstöd i Viputjänsten. 

Ersättningsbelopp

Åtgärd Euro/ha

Ekologisk växtproduktion

- växtproduktion ink. Gröngödslingsvall

- trädgårdsväxter och matpotatis

- vall

 

260

650

45

Ekologisk husdjursproduktion 356
Odling av markförbättrande växter och saneringsväxter 223
Odling av fånggröda 109
Alternativa växtskyddsmetoder i trädgårdsodling 500
Främjande av cirkulär ekonomi 75
Odling av dragväxter för bin 275

 

Alla ersättningsbelopp baserar sig på kalkyler med vilka merkostnaderna och inkomstbortfallet har beräknats.   

Information om ekologisk produktion via stöd.ax