Trafiktillstånd för buss

Trafiktillstånd för buss måste sökas för alla yrkesmässiga persontransporter på Åland som sker med motorfordon byggda och utrustade på sådant sätt att de är lämpliga att transportera fler än nio personer, inklusive föraren, och avsedda för detta ändamål, bedriver persontrafik för allmänheten eller särskilda användarkategorier mot ersättning som betalas av de transporterade personerna eller av organisatören.

Trafiktillståndet ska medföras i fordonet i original och ska på begäran uppvisas för polisen. Om du inte kan visa upp ditt trafiktillstånd ska polisen avbryta transporten, om inte godset tar skada av en sådan åtgärd eller andra särskilda skäl föreligger.

Ansökan

Ålands landskapsregering behandlar ansökningar om trafiktillstånd för trafik inom landskapet Åland. Gemenskapstillstånden, det vill säga tillstånd för internationell trafik, beviljas av staten genom Statens ämbetsverk på Åland.

Busstillstånd kan beviljas som linjetrafiktillstånd eller tillstånd för beställningstrafik. Med linjetrafik avses regelbunden befordran av passagerare på viss vägsträcka eller mellan vissa orter under sådana omständigheter att bestämmanderätten i fråga om bussens utnyttjande inte tillkommer en eller flera passagerare. Yrkesmässig trafik som inte är linjetrafik är beställningstrafik.

För ansökan om trafiktillstånd för buss finns en särskild blankett som du kan hämta i receptionen på Strandgatan 37 i Mariehamn. Blanketten kan även fyllas i som digitalt formulär, se Blanketter i rutan här intill.

För att beviljas ett trafiktillstånd måste du lämna in samtliga bilagor som anges nedan och i blanketten samt uppfylla vissa krav. Trafiktillstånd kan endast beviljas om du är etablerad i landskapet Åland eller i Finland, har gott anseende/är tillförlitlig, har tillräckliga ekonomiska resurser och har en trafikansvarig som uppfyller kravet på yrkeskunnande.

Gott anseende

När landskapsregeringen bedömer om kravet på gott anseende är uppfyllt hämtas ett utlåtande från Ålands polismyndighet. Både företaget och den som ska vara trafikansvarig ska uppfylla kravet på gott anseende.

Kravet anses inte uppfyllt om du eller den trafikansvarige har dömts för allvarliga brott, inräknat ekonomiska brott, allvarliga överträdelser av landskapslagen om yrkesmässig trafik eller föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen, bestämmelser om löne- och anställningsförhållanden i branschen eller författningar om vägtrafik och vägtransporter, särskilt bestämmelser om förarens kör- och vilotider, fordons vikt och mått, fordons utrustning och beskaffenhet eller bestämmelser av väsentlig betydelse för trafiken, trafiksäkerheten eller skyddet av miljön.

Ekonomiska resurser

När du ansöker om trafiktillstånd för buss ska du ha tillräckliga ekonomiska resurser för att på ett bra sätt kunna starta och driva företag. Det innebär att du måste ha till förfogande kapital och reserver till ett värde av minst 9 000 euro för det första fordonet som används och minst 5 000 euro för varje ytterligare fordon.

För att uppfylla kravet kan du lämna in ett intyg av en auktoriserad revisor eller en årsredovisning undertecknad av en revisor som styrker att kravet är uppfyllt eller en bankgaranti. Intyget ska gälla för alla fordon som används i trafiken. I anslutning till ansökningsblanketten finns blanketten Intyg över ekonomiska resurser (pdf).

Exempel

Om du sedan tidigare har två trafiktillstånd och ansöker om ett nytt krävs det ekonomiska resurser om 19 000 euro.

Trafikansvarig

För varje trafiktillstånd ska det finnas en fysisk person som är ansvarig för trafiken. Som trafikansvarig kan utses en person som faktiskt och fortlöpande leder företagets transportverksamhet, har verklig anknytning till företaget, är bosatt inom gemenskapen och uppfyller kraven på gott anseende och yrkeskunnande.

För att vara trafikansvarig krävs att du kan visa att du har yrkeskunnande. Kravet på yrkeskunnande anses uppfyllt om du har godkänts i ett prov anordnat av landskapsregeringen. Kravet på yrkeskunnande anses också vara uppfyllt om du kan visa ett bevis om yrkesmässig kompetens som har utfärdats av en annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) i enlighet med rådets direktiv 96/26/EG eller Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1071/2009.

Landskapsregeringen kan medge undantag från att avlägga prov i yrkeskunnande om du kan styrka att du med godkänt resultat har genomgått relevant gymnasialstadieutbildning eller utbildning på högre nivå som innefattar rättsregler, företagsledning och ekonomisk ledning av företag, tekniska normer och driftsförhållanden samt trafiksäkerhet.

Landskapsregeringen kan även bevilja undantag om du kan bevisa att du fortlöpande har lett vägtransportsföretag för gods- eller personbefordran i en eller flera medlemsstater under tioårsperioden före den 4 december 2009.

Om ingen i företaget uppfyller kravet på yrkeskunnande kan man ingå avtal med en utomstående person om att denne ska leda företagets transportverksamhet om denne uppfyller kravet på yrkeskunnande. Avtalet ska i så fall bifogas ansökan

Observera att yrkeskunnande för trafikansvarig inte är detsamma som yrkeskompetens och fortbildning som varje yrkeschaufför ska inneha.

Ansökningsblankett och bilagor

Till ansökningsblanketten ska bifogas:
Bilaga Vem
Ämbetsbetyg Trafikansvarig och enskild näringsidkare
Intyg ur utsökningsregistret Trafikansvarig och enskild näringsidkare
Intyg ur registret över förmyndarskapsärenden Trafikansvarig och enskild näringsidkare
Intyg ur konkurs- och företagssaneringsregistret (fås från rättsregistercentralen) Trafikansvarig och enskild näringsidkare
Utdrag ur handels- och föreningsregistret Juridisk person och föreningar
Bolagsordning, bolagsstadgar eller bolagsavtal Juridisk person och föreningar
Rätt att bedriva näring Företaget/enskilda näringsidkaren
Intyg över ekonomiska resurser (se ovan under ”Ekonomiska resurser”) Företaget/enskilda näringsidkaren
Intyg om yrkeskunnande (se ovan under ”Trafikansvarig”) Trafikansvarig
Avtal med trafikansvarig (se ovan under ”Trafikansvarig”)