Jämställdhetsstatistik

För att nå jämställdhetsmål och göra de förändringar som krävs måste man ha kunskap och fakta om kvinnor och mäns situation i den aktuella verksamheten. Tillgång till grundläggande fakta om kvinnors och mäns situation, både skillnader och likheter, är en förutsättning för att arbeta med jämställdhetsintegrering.

Läs mer om jämställdhetslagen på Institutet för hälsa och välfärds webbplats.

Könsuppdelad statistik

Könsuppdelad statistik är ett nödvändigt verktyg för att göra jämställdhetsanalyser eftersom statistiken synliggör flickors och kvinnors, pojkars och mäns behov, förutsättningar och livsvillkor. Det innebär att all statistik som relaterar till individer måste vara insamlad, analyserad och presenterad indelad efter kön och den ska spegla jämställdhetsfrågor och problem i det åländska samhället. Samtidigt som genus- och jämställdhetsfrågor ska vara en integrerad del av varje verksamhetsområde, är det också angeläget att motverka könsdiskriminering genom aktivt jämställdhetsarbete i form av särskilda åtgärder, insatser och projekt.

Åländsk statistik

ÅSUB har tillsammans med Ålands landskapsregering gett ut publikationen På tal om jämställdhet Åland hösten 2021. Publikationen innehåller allmän statistik fokuserad på kvinnor och män. Förutom befolkningsmässiga uppgifter ingår även uppgifter om sysselsättning, inkomster och löner, barnomsorg, pensionstagare, utbildning, brott, fritid och politiskt deltagande mm.

Sedan 2012 publicerar ÅSUB en bilaga i landskapsbudgeten som tar upp kvinnors och mäns situation inom olika områden.

De senaste publikationerna hittar du under rubriken bilagor här intill.

På ÅSUB:s webbplats hittar du statistik över kvinnors och mäns situation på Åland inom olika områden.

Åländsk könsuppdelad statistik på ÅSUB:s webbplats

Ekonomisk jämställdhet på ÅSUB:s webbplats

Förtroendevalda, jämställdhet och den politiska vardagen på Åland våren 2023 på ÅSUB:s webbplats