Makt och inflytande

Kvinnor och män ska ha samma rätt och möjlighet att vara aktiva samhällsmedborgare och att forma villkoren för beslutsfattandet inom samhällets alla sektorer. Makt och inflytande omfattar allt som påverkar samhällets utveckling, både formellt och informellt. Målet om makt och inflytande berör den politiska representationen, representation i näringslivet, organisationer, föreningar och olika medborgerliga aktiviteter. En jämn representation definieras som när en grupp inte besitter mer än 60 % av positionerna.

Det är viktigt att tänka på att representation inte är det enda måttet för att mäta inflytande och makt, eftersom närvaron vid beslutsfattande i sig inte behöver säga något om det aktiva deltagandet. Det är därför viktigt att också undersöka vilka som talar, ställer frågor, syns och tar plats i offentligheten, media och föreningslivet.

Antalet invalda kvinnor i Ålands lagting är lägre än genomsnittet i parlamenten inom EU, och betydligt lägre än i den finländska och svenska riksdagen. I det senaste lagtingsvalet 2019 valdes 9 kvinnor vilket utgör ca 30 %. Med anledning av den låga representationen av kvinnor i Lagtinget tillsatte Ålands landskapsregering år 2022 en parlamentarisk kommitté för att starta upp demokratiprojekt med särskild inriktning på ökad jämställdhet i lagtinget. Kommitténs betänkande med förslag på åtgärder finns som bilaga här intill.

ÅSUB har på uppdrag av landskapsregeringen genomfört undersökningen Förtroendevalda, jämställdhet och den politiska vardagen på Åland våren 2023.

Samtliga åländska politiker invalda vid senaste lagtings- och kommunalval 2019 samt politiker utsedda till landskapsregeringen och kommunstyrelserna inbjöds att delta i enkätundersökningen. Två tredjedelar svarade. Frågorna berörde den politiska vardagen och jämställdhet samt innehöll frågor om hot, hat och trakasserier riktade till politiker under den senaste mandatperioden.

Läs rapporten här:
Förtroendevalda, jämställdhet och den politiska vardagen på Åland våren 2023 | Ålands statistik- och utredningsbyrå (asub.ax)

Kön inte är den enda variabeln som påverkar en persons makt och inflytande utan andra maktordningar såsom etnicitet, sexuell läggning, funktionsförmåga och ålder spelar också in i frågan om vem som kommer till tals och lyssnas på.  

Läs ÅSUB:s sidor om delaktighet och inflytande där rapporter på temat finns.

Den 8:e mars hölls seminariet: 
Var är kvinnorna? Om jämställd representation och jämställdhet i politiken

Seminariet i sin helhet kan du se på Youtube
https://youtube.com/live/Utg_X5jEpXU?feature=share

Är du intresserad av någon specifik programpunkt så kan du via tidsangivelserna hitta det du söker. Deras presentationer finns här på sidan som bilagor.

Program
Tid

10:50 Presentation av valstatistik 2023 för kommunal- och lagtingsvalet på Åland
Kenth Häggblom, statistikchef, ÅSUB

29:00 Kvinnors underrepresentation i politiken – orsaker och åtgärder 
Sari Pikkala, universitetslektor i offentlig förvaltning, Åbo Akademi

1:29 Förtroendevalda, jämställdhet och den politiska vardagen på Åland – presentation av rapport från 2023 
Sanna Roos, forskningschef, ÅSUB

1:56 Jämställdhet och ledarskap i parlament 
Josefina Erikson och Cecilia Josefsson, statsvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet.

2:27 Hur kvinnor och män i politiken granskas i media
Joakim Johansson, docent i statsvetenskap, Mälardalens universitet

3:57 Maktens kvinnor – om könsnormer och ojämställdhet i politiken 
Jenny Madestam, Södertörns högskola.

4:31 Paneldebatt: Hur ska vi arbeta med frågorna på Åland?
Debattledare: Johanna Fogelström-Duns. Medverkande: Heidi Grandell-Sonck, Ålands Radio, Michael Hancock, Nya Åland. Minna Hellström, Ålands kommunförbund, Social- och hälsovårdsminister Arsim Zekaj, Civilminister Ingrid Zetterman