Makt och inflytande

Kvinnor och män ska ha samma rätt och möjlighet att vara aktiva samhällsmedborgare och att forma villkoren för beslutsfattandet inom samhällets alla sektorer. Makt och inflytande omfattar allt som påverkar samhällets utveckling, både formellt och informellt. Målet om makt och inflytande berör den politiska representationen, representation i näringslivet, organisationer, föreningar och olika medborgerliga aktiviteter. En jämn representation definieras som när en grupp inte besitter mer än 60 % av positionerna.

Det är viktigt att tänka på att representation inte är det enda måttet för att mäta inflytande och makt, eftersom närvaron vid beslutsfattande i sig inte behöver säga något om det aktiva deltagandet. Det är därför viktigt att också undersöka vilka som talar, ställer frågor, syns och tar plats i offentligheten, media och föreningslivet.

Antalet invalda kvinnor i Ålands lagting är lägre än genomsnittet i parlamenten inom EU, och betydligt lägre än i den finländska och svenska riksdagen. I det senaste lagtingsvalet 2019 valdes 9 kvinnor vilket utgör ca 30 %. Med anledning av den låga representationen av kvinnor i Lagtinget tillsatte Ålands landskapsregering år 2022 en parlamentarisk kommitté för att starta upp demokratiprojekt med särskild inriktning på ökad jämställdhet i lagtinget. Kommitténs betänkande med förslag på åtgärder finns som bilaga här intill.

ÅSUB har på uppdrag av landskapsregeringen genomfört undersökningen Förtroendevalda, jämställdhet och den politiska vardagen på Åland våren 2023.

Samtliga åländska politiker invalda vid senaste lagtings- och kommunalval 2019 samt politiker utsedda till landskapsregeringen och kommunstyrelserna inbjöds att delta i enkätundersökningen. Två tredjedelar svarade. Frågorna berörde den politiska vardagen och jämställdhet samt innehöll frågor om hot, hat och trakasserier riktade till politiker under den senaste mandatperioden.

Läs rapporten här:
Förtroendevalda, jämställdhet och den politiska vardagen på Åland våren 2023 | Ålands statistik- och utredningsbyrå (asub.ax)

Kön inte är den enda variabeln som påverkar en persons makt och inflytande utan andra maktordningar såsom etnicitet, sexuell läggning, funktionsförmåga och ålder spelar också in i frågan om vem som kommer till tals och lyssnas på.  

Läs ÅSUB:s sidor om delaktighet och inflytande där rapporter på temat finns.