Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Landskapets vägnämnd för enskilda vägar

Landskapets vägnämnd för enskilda vägar (ägovägsnämnden) består av minst tre nämndsmedlemmar, varav en ordförande samt viceordförande samt för dessa tre personliga ersättare. Nämndmedlemmarna utses normalt för en fyraårsperiod av ansvarige ministern. Samtidigt utses även en sekreterare för vägnämnden. Nämnden håller förrättningssammanträden på grund av till nämnden riktat besvär eller inkommen anhållan.

Landskapets vägnämnd är besvärsinstans för besvär mot beslut fattade på vägstämma.

Vägnämndens vanligaste uppgifter:

  • Lösande av tvister/meningsskiljaktigheter vägdelägare emellan
  • Beviljande och upphävande av vägrätter
  • Grundande av väglag samt/eller fastställande av vägenheter
  • Utfärda förbud mot uppförande av byggnad eller upphäva förbud
  • Besluta om ersättningar och kostnader
  • Förordna syssloman eller medlemmar i styrelse eller suppleanter
  • Ärenden som vägdelägare eller andra sakägare med stöd av
    76 § förelägger vägnämnden för avgörande

Av landskapslagen om enskilda vägar (2008:59) 59 § framgår närmare vägnämndens specificerade uppgifter.

Publicerad 11.5.2015 kl. 16:12
Uppdaterad 13.1.2020 kl. 15:17