Landskapets vägnämnd för enskilda vägar

Landskapets vägnämnd för enskilda vägar (ägovägsnämnden) består av minst tre nämndmedlemmar, varav en ordförande samt viceordförande samt för dessa tre personliga ersättare. Nämndmedlemmarna utses normalt för en fyraårsperiod av ansvarige ministern. Samtidigt utses även en sekreterare för vägnämnden. Nämnden håller förrättningssammanträden på grund av till nämnden riktat besvär eller inkommen anhållan.

Landskapets vägnämnd är besvärsinstans för besvär mot beslut fattade på vägstämma.

Vägnämndens vanligaste uppgifter:

  • Lösande av tvister/meningsskiljaktigheter vägdelägare emellan
  • Beviljande och upphävande av vägrätter
  • Grundande av väglag samt/eller fastställande av vägenheter
  • Utfärda förbud mot uppförande av byggnad eller upphäva förbud
  • Besluta om ersättningar och kostnader
  • Förordna syssloman eller medlemmar i styrelse eller suppleanter
  • Ärenden som vägdelägare eller andra sakägare med stöd av

    76 § förelägger vägnämnden för avgörande

Av landskapslagen om enskilda vägar (2008:59) 59 § framgår närmare vägnämndens specificerade uppgifter.