Gödselfabrikat - Lagstiftning

 

Gödselfabrikat – Lagstiftning

Nationell lagstiftning

På Åland gäller landskapslag 2007:96 om tillämpning i landskapet Åland av lagen om gödselfabrikat samt Ålands landskapsregerings beslut 1996:82 om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om gödselfabrikat.

Den finländska lagen om gödselfabrikat och författningarna baserade på den gäller som blankettlagar på Åland med de undantag som finns i landskapslagstiftningen.

Landskapsregeringens förteckning över gödselfabrikats typbeteckningar finns under ÅLR 2016/8563.pdf

 

EU-lagstiftning 

Gödselmedelsförordningen

Eu-lagstiftning gäller tillverkning av, handel med och användning av oorganiska gödselmedel inom EU:s område samt import och export av dessa produkter och råvaror till dem. Genom nationella författningar får man inte begränsa handeln med gödselmedel som är märkta med ”EG-GÖDSELMEDEL”.

Biproduktförordningen

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1069/2009 om hälsobestämmelser för animaliska biprodukter och därav framställda produkter som inte är avsedda att användas som livsmedel och om upphävande av förordning (EG) nr 1774/2002 (förordning om animaliska biprodukter). Syftet med biproduktförordningen är att säkerställa en tillräcklig hygiennivå för att förhindra spridningen av sjukdomsalstrande mikrober samt att säkerställa att biprodukterna kan identifieras och spåras i alla skeden.

När näringshalten i ett gödselmedel uppges måste man beakta att på andra håll i Europa uppges halterna vanligen i oxidform. Näringshalterna i gödselmedel som marknadsförs på Åland uppges i grundämnesform.

Publicerad 13.5.2015
Uppdaterad 26.2.2019