Aktörer som idkar näring med gödselfabrikat

Anmälningsskyldighet

Innan tillverkningen eller marknadsföringen av ett gödselfabrikat inleds ska företagaren göra en anmälan till Ålands landskapsregering om att verksamheten inleds. Till anmälan fogas en beskrivning av hur verksamheten är organiserad, varudeklarationer för fabrikaten och en skriftlig egenkontrollplan.

Förändringar i verksamheten och nedläggning av verksamheten ska också anmälas skriftligen.

Anmälningsskyldigheten gäller inte dem som enbart har parti- eller detaljhandelsverksamhet eller endast lagrar, transporterar eller använder gödselfabrikat eller råvaror till sådana.

Bokföringsskyldighet

Den som tillverkar, marknadsför, säljer gödselfabrikat ska föra register så att produkterna säkert kan spåras. I registret ska föras in inköp av gödselfabrikat och råvaror till sådana, deras ursprung, hur mycket gödselfabrikat och råvaror som har bearbetats tekniskt och tillverkats, försäljningar och andra överlåtelser av gödselfabrikat och råvaror till sådana samt lagringsplatser. I registret ska dessutom antecknas mängderna importerade och exporterade gödselfabrikat och råvaror till sådana.

Verksamhetsutövaren ska en gång per år meddela de uppgifter som behövs om tillverkade eller marknadsförda gödselfabrikat till landskapsregeringen. Denna så kallade årsanmälan begärs i slutet av året.

Egenkontroll och godkännande av anläggning

Den som har verksamhet inom sektorn för gödselfabrikat ska ha ett egenkontrollsystem som säkerställer att gödselfabrikatet och hanteringen av det uppfyller de krav som ställs i lagstiftningen.

Alla som tillverkar eller tekniskt bearbetar organiska gödselfabrikat eller råvaror till dessa ska vara godkända av landskapsregeringen. Godkännandet är specifikt för var och en produktionsanläggning.

En anläggning som tillverkar eller tekniskt bearbetar animaliska biprodukter skall godkännas av landskapsregeringens miljöbyrå. Länk till Miljöbyråns blankett. Verksamheter som tillverkar organiska gödselmedel som hör till typbeteckningsgrupp 1B2, 3A2, 3A5 eller 5A2 skall godkännas av landskapsregeringens jordbruksbyrå. För ansökan om godkännande ska blanketten som finns i rutan Blanketter här intill användas.

Varudeklarationer för gödselfabrikat

Köparen och användaren av ett gödselfabrikat ska alltid få varudeklaration i samband med försäljning eller överlåtelse. Varudeklarationen ska vara avfattad åtminstone på svenska.

Varudeklarationen för ett gödselfabrikat ska innehålla uppgifter om gödselfabrikatets typbeteckning och handelsnamn, egenskaper, sammansättning, användning, tillverkare och importör. Varudeklarationen ska tryckas eller fästas på gödselfabrikatets förpackning. När det gäller lösvara kan varudeklarationen finnas som bilagor till de handlingar som följer med gödselfabrikatet.

Läs anvisning för varudeklaration för jordförbättringsmedel  

Läs anvisning för varudeklaration för jordblandningar

Läs användning av aska som gödselmedel

Läs användning av avloppsslam som gödselfabrikat

I och med egenkontrollskyldigheten har verksamhetsutövaren fått ett ökat ansvar för kvalitetskontrollen av produkterna och för produktsäkerheten samt för att de uppgifter som lämnats är korrekta.