Växthälsa - Import, export och försäljning

Med import och export menar man handel med länder utanför EU. Marknadsföring och försäljning betyder handel inom EU.

I bilagan till höger finns direktiv hur du som privatperson skall förfara då du funderar på att föra in växter och växtmaterial från utlandet.

Försäljning och marknadsföring (inom EU)

Frukt och grönsaker

I de frukter och grönsaker som säljs får inte förekomma farliga växtskadegörare. Misstanke om farliga växtskadegörare i ett frukt- eller grönsaksparti ska omedelbart meddelas till växtinspektionen vid Ålands landskapsregering

Växter och växtprodukter

Växter som uppfyller de krav på växthälsa, kvalitet och märkningar som ställs i lagstiftningen får säljas fritt inom EU. Det finns dock speciella begränsningar som gäller skyddade zoner.

Inga farliga växtsjukdomar eller skadedjur får förekomma i produkterna. Andra skadegörare får inte heller förekomma och dessutom skall materialet uppfylla de kvalitetskrav som ställs. Vissa växtarter ska förses med växtpass och plantmaterial med plantintyg.

Inom EU:s skyddade zoner finns striktare krav på de växter som förs in i zonerna. Finland och Åland är en skyddad zon gällande flera farliga växtskadegörare.

Växtinspektionen övervakar växthälsan och märkningar genom stickprov i plantbutiker och andra företag som säljer trädgårdsprodukter.

Potatis

Potatis som marknadsförs i Finland och EU skall vara försedd odlarens eller förpackarens växtskyddsregisternummer. Kravet gäller all potatis. Växtskyddsregisternumret för utsädespotatis ska stå i det växtpass som följer med partiet.

Utsädespotatis som säljs inom och till Åland (och Finland) skall förses med ett ZP-växtpass som garanterar att de är kontrollerade och konstaterat fria från vissa farliga skadegörare.

Förpackningsmaterial av trä

På EU:s inre marknad finns i allmänhet inga växtskyddskrav för förpackningsmaterial av trä, med undantag av Portugal. Träförpackningsmaterial som importeras från Portugal måste uppfylla kraven i standarden ISPM 15.

Import och export (utanför EU)

Potatis

Potatisen har många farliga växtsjukdomar och skadedjur som ska hindras från att spridas från ett land till ett annat. Till de farliga skadegörarna hör till exempel ljus ringröta, mörk ringröta, potatisnematoder och koloradoskalbaggen. På grund av risken för spridning av växtförstörare har man ställt krav och begränsningar på import och export av potatis.

Import av potatis från länder utanför EU är till största delen förbjuden. Det är dock tillåtet att importera utsädespotatis och matpotatis från Schweiz. Vidare är det också tillåtet att importera matpotatis från Algeriet, Egypten, Israel, Libyen, Marocko, Syrien, Schweiz, Tunisien och Turkiet.

För import av potatis från ovan nämnda länder krävs ett sundhetscertifikat som utfärdats av myndigheterna i avsändarlandet.

Växter

För att förhindra att växtsjukdomar och skadedjur sprids har manfastställt importkrav och begränsningar växter som importeras till Finland från länder utanför EU. Kraven varierar beroende på växtart, produkt och ursprungsland.

Det råder importförbud för vissa växtarter som kommer från länder utanför EU. Importören skall därför i god tid före import ta reda på vilka regler som gäller. Allt plantmaterial, krukväxter och en del snittblommor skall ha sundhetscertifikat vid import.Förpackningsmaterial av trä

Många skogs- och virkesskadedjur samt växtsjukdomar sprider sig via förpackningsmaterial av trä. Till exempel tallvedsnematoden är ett skadedjur som hör till de farliga växtförstörarna och som sprids via förpackningsmaterial.För att förhindra spridningen av skogs- och virkesförstörare har man utarbetat standarden ISPM 15, i vilken man fastställt kraven på förpackningsmaterial av trä. Kraven gäller både import och export.Ett företag som tillverkar förpackningsmaterial av trä behöver en märkningsrätt och ett kodnummer för att få märka förpackningsmaterialet enligt standarden ISPM 15.