Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Skattegränsen

Trots att Åland är med i EU finns en skattegräns mellan Åland och resten av EU. Benämningen skattegräns beskriver det faktum att det genom att Åland inte är med i den så kallade skatteunionen, finns en gräns mellan Åland och resten av EU i tillämpningen av mervärdesskattedirektivet och punktskattedirektivet. Dessa direktiv är inte tillämpliga på Åland enligt protokollet 2 till Finlands anslutningsfördrag till EU (Ålandsprotokollet).

Bestämmelser om skattegränsen ingår i den åländska specialmomslagen (lagen om undantag för landskapet Åland i fråga om mervärdesskatte- och accislagstiftningen, 1266/1996). I specialmomslagen anges om vissa undantag som gäller skattegränsen. Förutom dessa undantag tillämpas samma lagstiftning om mervärdesbeskattning och punktbeskattning i landskapet Åland som i övriga Finland.

Varor och tjänster som är skattepliktiga i Finland är skattepliktiga också på Åland och för dem uppbärs skatt på samma grunder och till samma belopp. Genom detta är ändå mervärdesskattedirektivet och punktskattedirektivet indirekt implementerade på Åland materiellt sett.

Även om samma lagstiftning i huvudsak gäller på Åland som i övriga Finland skiljer sig beskattningen i praktiken åt eftersom skattegränsen innebär att vid gränsöverskridande handel till och från Åland så är Åland såsom länder utanför EU i förhållande till EU, d.v.s. tredje land. Det innebär bland annat att handel till och från Åland med varor alltid är export och import.

Vid import och export är det tullen som är beskattningsmyndighet och tullförfarandena ska tillämpas. Eftersom Åland är med i tullunionen utgår inte några tullavgifter vid handeln till övriga EU, men uppbörden av moms sköts ändå genom tullförfaranden.  

Allmän information om skattegränsen och momsbeskattning på skatteförvaltningens webbplats 

Information om skattegränsen på tullens webbplats

Publicerad 18.5.2015 kl. 13:17
Uppdaterad 20.4.2018 kl. 12:50