Lagberedningen

Lagberedningen står utanför den egentliga avdelningsindelningen vid landskapsregeringen. I praktiken fungerar dock lagberedningen som en avdelning.

Vid lagberedningen arbetar vi främst med beredning av författningsförslag, det vill säga förslag till landskapslagar och -förordningar. Till det arbetet hör ofta att göra olika slag av utredningar. De författningsförslag som utarbetas vid lagberedningen föredras av den minister i landskapsregeringen som ansvarar för det sakområde som berörs i förslaget. För att detta ska fungera sker vår beredning i nära samarbete med de olika ministrarna i landskapsregeringen.

På lagberedningen arbetar vi däremot inte med egentliga förvaltningsärenden, till exempel sådana som består i att handlägga ansökningar av olika slag som allmänheten lämnar till landskapsregeringen. De förvaltningsärenden om vi handlägger är i huvudsak sådana som gäller vårt eget arbete och vår egen personal.

Lagberedningens verksamhet är sektorövergripande. Mest rör vi oss inom de rättsområden som faller under landskapets behörighet enligt självstyrelselagen. Ofta innehåller författningar dock bestämmelser från många olika rättsområden.