Barnomsorg

Kommunen är huvudman för kommunens utbildningsverksamhet, där barnomsorgen utgör en del. Kommunen ska planera, utveckla, genomföra, samordna, uppfölja och utvärdera utbildningsverksamheten i kommunen. Utbildningsverksamheten omfattar barnomsorg, grundskola samt grundskoleutbildning för andra än läropliktiga.

Vårdnadshavaren har rätt till kommunal barnomsorg för sitt barn i en omfattning som bland annat är beroende av vårdnadshavarens förvärvsarbete, studier, eller sysselsättningsplan, efter att föräldrapenningsperioden har upphört. En ansökan om en barnomsorgsplats i ett daghem, ett gruppfamiljedaghem, ett familjedaghem eller en fritidshemsverksamhet ska göras av vårdnadshavaren. Barnomsorgen ska om möjligt ordnas i den form som barnets vårdnadshavare önskat.

Barnomsorg bedrivs i formerna daghemsverksamhet, fritidshemsverksamhet och lekverksamhet. Daghemsverksamhet kan ske i formerna daghem, familjedaghem och gruppfamiljedaghem. Fritidshemsverksamhet erbjuds innan och efter skoldagens slut för barn i årskurs ett och två. Lekverksamheten sker i ett mindre antal timmar per vecka för barn som inte är i behov av daghemsverksamhet. Barnomsorgen är avgiftsbelagd enligt kommunens fastställda taxa.

I daghem ges förundervisning som en pedagogisk verksamhet som stöder barns allsidiga utveckling och beredskap för fortsatt lärande i skolan. Förundervisningen är en del av barnomsorgen och ges året innan läroplikten inleds. Förundervisningen kan organiseras som åldersintegrerad alternativt åldersenhetlig verksamhet, under ledning av lärare i barnomsorg/förundervisning.

Fritidshemsverksamheten erbjuder dagtid under skoldagarna omsorg och en meningsfull fritid för barn och ungdomar som har rätt till det.

Barnomsorgen ska genom god omsorg, lekmöjligheter och pedagogisk verksamhet vara ett stöd för vårdnadshavarna i deras ansvar för barnets fostran och därigenom bidra till att alla barn får goda uppväxtvillkor. Barnomsorg bedrivs i nära samverkan med hemmet, har barnets ålder och individuella behov som utgångspunkt och främjar en allsidig fysisk, emotionell, social och kognitiv utveckling.  I all barnomsorg ska barnets behov av lek, trygga och varma människorelationer samt positiva erfarenheter som stärker självkänslan tillgodoses. All omsorg och pedagogik ska beakta barn i behov av särskilt stöd. Barnets och vårdnadshavarnas livsåskådning ska också beaktas och respekteras i planeringen av barnomsorgsverksamheten. Barnet ska ges möjlighet att påverka verksamhetsinnehållet utifrån sin mognadsgrad.