Barnomsorg

I enlighet med landskapslagen om barnomsorg och grundskola (2020:32) bedrivs barnomsorg som daghemsverksamhet, fritidshemsverksamhet och lekverksamhet. Daghemsverksamheten erbjuder omsorg, lekmöjligheter och pedagogisk verksamhet för barn under skolåldern. Daghemsverksamhet bedrivs som daghem, familjedaghem och gruppfamiljedaghem. I daghem ges också förundervisning som en pedagogisk verksamhet som stöder barns allsidiga utveckling och beredskap för fortsatt lärande i skolan. Förundervisningen kan integreras i den dagliga verksamheten i daghemmet och organiseras som åldersintegrerad pedagogisk verksamhet eller som åldersenhetlig verksamhet under ledning av lärare i barnomsorg/förundervisning. Förundervisning ordnas för barnet under läsåret före läroplikten börjar. Förundervisningen ges under de arbetsdagar som landskapsregeringen fastställt.

Fritidshemsverksamheten erbjuder omsorg samt en meningsfull fritid under skoldagar för de barn som har rätt till fritidshemsverksamhet. Lekverksamhet kan erbjudas för barn som inte har börjat skolan och möjliggör lek under ledning och uppsikt av personal.

Barnomsorgen ska genom god omsorg, lekmöjligheter och pedagogisk verksamhet vara ett stöd för vårdnadshavarna i deras ansvar för barnets fostran och därigenom bidra till att alla barn får goda uppväxtvillkor. Barnomsorg bedrivs i nära samverkan med hemmet, har barnets ålder och individuella behov som utgångspunkt och främjar en allsidig fysisk, emotionell, social och kognitiv utveckling.  I all barnomsorg ska barnets behov av lek, trygga och varma människorelationer samt positiva erfarenheter som stärker självkänslan tillgodoses. All omsorg och pedagogik ska beakta barn i behov av särskilt stöd. Barnets och vårdnadshavarnas livsåskådning ska också beaktas och respekteras i planeringen av barnomsorgsverksamheten. Barnet ska ges möjlighet att påverka verksamhetsinnehållet utifrån sin mognadsgrad.

Landskapslag om barnomsorg och grundskola hittas under fliken lagstiftning.

Landskapsregeringen beslutar om en läroplan för barnomsorgen med mål, innehåll och riktlinjer för verksamheten. Målet med läroplanen är att skapa förutsättningar för en likvärdig barnomsorg för alla barn på Åland. Läroplanen är ett arbetsverktyg för barnomsorgens personal i utformningen av den pedagogiska verksamheten. Läroplanen ska komplettera och konkretisera barnomsorgens målsättningar enligt landskapslagen om barnomsorg och grundskola. Läroplanen ska främja arbetet med den pedagogiska verksamheten och stödja utveckling och lärande. Läroplanen har utarbetats utifrån barnomsorgens målsättning om att verksamheten ska bedrivas i nära samverkan med hemmet, utgå från barnets ålder och individuella behov och främja en allsidig fysisk, emotionell, social och kognitiv utveckling. Barnets behov av lek, trygga och varma människorelationer samt positiva erfarenheter som stärker självkänslan ska tillgodoses i all barnomsorg.

Läroplanen för barnomsorgen på Åland hittas under fliken styrdokument.

Kommunen är huvudman för kommunens utbildningsverksamhet, där barnomsorgen utgör en del. Kommunen ska planera, utveckla, genomföra, samordna, uppfölja och utvärdera utbildningsverksamheten i kommunen. Utbildningsverksamheten omfattar barnomsorg, grundskola samt grundskoleutbildning för andra än läropliktiga. Rätten till barnomsorg regleras närmare i landskapslag om barnomsorg och grundskola 2020:32 men kortfattat så har ett barn har rätt till kommunal daghemsverksamhet från ingången av den kalendermånad då barnet fyller nio månader till dess att läroplikten börjar. Rätt till fritidshemsverksamhet dagtid under skoldagar har a) ett barn som går i årskurs 1 och 2 om vårdnadshavarna förvärvsarbetar, studerar eller är arbetssökande, b) ett barn med elvaårig läroplikt som fullgör sin läroplikt,c) en studerande på gymnasialstadienivå som deltar i utbildning i enlighet med läroplanen för yrkesträningsundervisning, med beaktande av den studerandes behov samt d) ett barn i behov av särskilt stöd som bedöms vara i behov av fritidshemsverksamhet. Ytterligare har ett barn har rätt till kommunal daghemsverksamhet med förundervisning under minst 4 timmar per arbetsdag under läsåret innan barnet börjar i grundskolan eller får motsvarande undervisning på annat sätt. För barnomsorgen betalas en avgift, men för förundervisningen ( och i vissa andra omständigheter) och uppbärs inte barnomsorgsavgift.