Smittosamma sjukdomar hos människan

Allmänt

En person som lider av vanlig förkylningar och influensa tar i första hand själv hand om vården av sitt sjukdomstillstånd och inhämtar vid behov i första hand råd från hälsocentralen innan hen söker vård.

Vid misstanke om allvarligare infektionssjukdom är det viktigt att uppsöka vård så fort som möjligt för att man inom vården skall kunna utesluta eller konstatera förekomst av t.ex. allmänfarlig eller anmälningspliktig smittosam sjukdom. Vårdåtgärder som vidtas som följd av smittosam sjukdom är avgiftsfria.

Utlandsresor och smittsamma sjukdomar

Om infektionssymptom i luftvägarna eller matsmältningsorganen uppträder efter en utlandsresa kan det vara bra att kontakta hälsocentralen. En resenär som varit på sjukhus utomlands bör omnämna detta vid ett därpå följande besök på sjukhus på Åland, eftersom det finns en risk för spridning av de antibiotikaresistenta, så kallade sjukhusbakterierna.

Bekämpning av smittsamma sjukdomar

Bekämpningen av smittsamma sjukdomar har som mål att förebygga smittsamma sjukdomar och spridningen av sådana. Till det förebyggande området hör allmän upplysning och kunskap om god hygien på alla plan, en sund livsstil och hälsosam kost, samt ett allmänt vaccinationsprogram. Det förebyggand arbetet, rådgivning och vaccinationer har integrerats i barnrådgivningen, vården och omsorgen.

På Åland är det i praktiken ÅHS som handlägger frågor som har med smittosamma sjukdomar att göra, både i fråga om förebyggande åtgärder som t.ex. vaccinationer, och hälsorådgivning som när det gäller undersökning och vård av patienter.

Hälso- och sjukvårdsbyrån vid landskapsregeringen har en övervakande roll och kan vid behov i samarbete med ÅHS och övervakningsmyndigheten i riket (THL) vidta åtgärder för att stävja en hotande epidemi, eller kuva en epidemi.

Allmänfarliga sjukdomar

En smittsam sjukdom anses vara allmänfarlig om smittsamheten är stor, om sjukdomen sprider sig snabbt, om sjukdomen är farlig eller om sjukdomens spridning kan hindras med hjälp av åtgärder som riktas mot den person som har insjuknat eller som misstänks ha insjuknat.

Allmänfarliga smittsamma sjukdomar är t.ex. difteri, gula febern, kolera, vissa hjärnhinneinflammationer, mjältbrand, pest, barnförlamning, syfilis, tuberkulos, salmonella samt virushepatit A.

Anmälningspliktiga sjukdomar

Anmälningspliktiga smittsamma sjukdomar är t.ex. klamydia som sprids vid könsumgänge, gonorré, HIV-infektion samt virushepatit B.

Intyg

Arbetsgivare inom vissa områden inom vården och omsorgen samt livsmedelsindustrin skall på vissa grunder av nyanställda inhämta ett intyg över frihet från vissa smittosamma sjukdomar.

Mer information

Lagstiftning

Lagstiftningsmässigt hör smittosamma sjukdomar enligt självstyrelselagen till de områden där finländsk lagstiftning gäller.

Social- och hälsovårdsministeriet (SHM) svarar tillsammans med Institutet för hälsa och välfärd (THL) för den allmänna planeringen, styrningen och övervakningen av bekämpningen av smittsamma sjukdomar. Detaljerade bestämmelser om bekämpningen av smittsamma sjukdomar finns i lagen om smittsamma sjukdomar.

Lagen om smittsamma sjukdomar på webbplatsen finlex