Ålands författningssamling

Här finns alla författningar som givits ut i Ålands författningssamling. Utgivningen av åländska författningar började 1923 och fram till årsskiftet 2016/2017 har det givits ut närmare 5500 författningar. I Ålands författningssamling finns landskapslagar, landskapsförordningar, Ålands lagtings beslut, Ålands landskapsregerings beslut, Republikens presidents förordningar samt fördrag som lagtinget har givit sitt bifall till.

Fram till och med 1975 gavs författningarna ofta ut i häften som innehåller flera författningar. Häftena har skannats in i sin helhet och varje häfte finns nu som en digital PDF-fil. För att de äldre författningarna som ingår i häften ska vara sökbara på samma sätt som senare författningar har häftena lagts in flera gånger, en gång för varje författning som ingår i häftet. Från och med 1976 trycks varje författning separat. Författningarna nedan är angivna på följande sätt:

  • ÅFS XXXX:XX (årtal:nummer) om det är fråga om en ny författning.
  • ÅFS XXXX/XX (årtal/nummer) om det är fråga om en ändring av en befintlig författning.

Författningarna är ordnade i kronologisk ordning, så att den nyaste kommer först i listan.

Fullständig och riktig kunskap om de författningar som utgivits i ÅFS fås endast genom att ta del av ÅFS i pappersform.

Den som vill kan prenumerera på ÅFS i tryckt form och kan då ta kontakt med byråsekreterare Pia Grüssner på lagberedningen eller med registratorskontoret. På registratorskontoret finns också lösnummer av enskilda författningar att köpa.

Det går också bra att prenumerera på ÅFS i elektronisk form. Då får du ett e-postmeddelande när nya författningar lagts ut.

ÅLANDS LAGTINGS BESLUT om godkännande av utkastet till statsrådets förordning om ändringar i del II i bilaga III till 1992 års konvention om skydd av Östersjöområdets marina miljö
LANDSKAPSLAG om ändring av landskapslagen om tillämpning av fordonslagen
LANDSKAPSLAG om ändring av landskapslagen om besiktning och registrering av fordon
LANDSKAPSLAG om ändring av körkortslagen för Åland
LANDSKAPSLAG om tillämpning av lagen om flyttning av fordon
LANDSKAPSLAG om tillämpning av lagen om överlastavgift
TRAFIKBROTTSLAG för Åland
VÄGTRAFIKLAG för Åland
REPUBLIKENS PRESIDENTS FÖRORDNING om skötseln på Åland av förvaltningsuppgifter som gäller Europeiska havs-, fiskeri- och vattenbruksfondens nationella program
ÅLANDS LANDSKAPSREGERINGS BESLUT om sotningsavgifter