Ålands fiskevårdscentrum Guttorp

Ålands fiskevårdscentrum Guttorp ansvarar för fiskevården i landskapet. Fiskevårdens syfte är att upprätthålla och öka storleken hos viktiga fiskbestånd. Som åtgärder räknas att plantera ut fisk, bevara och restaurera lek- och uppväxtområden för fisk, regleringar av fisket och följa med utvecklingen hos fiskbestånd.

Ålands fiskevårdscentrum producerar yngel av havsöring, gädda och sik för utplantering. Produktionen av yngel generar utsläpp av näringsämnena fosfor och kväve. Under åren 2018 - 2019 byggdes ett nytt reningsverk för att minska dessa utsläpp. Under bilagor finns en rapport om utveckling av utsläppen under perioden 2010 - 2023.