Offentliga handlingar och sekretess

Offentlighetsprincipen har gamla anor i Norden och baserar sig på tanken att alla ska ha rätt att ta del av offentliga myndighetshandlingar. I landskapet finns generella bestämmelser om rätten att ta del av myndighetshandlingar i offentlighetslagen (2021:79) för Åland. Bestämmelser som påverkar den rätten finns också i ett stort antal andra landskapslagar.

Enligt offentlighetslagstiftningen har alla rätt att ta del av offentliga myndighetshandlingar. Myndigheter får inte begränsa en handlings offentlighet utan laga grund och inte mer än vad som är nödvändigt. En begäran om att få ta del av en myndighetshandling lämnas in till den myndighet där handlingen finns. Den åländska offentlighetslagen gäller både för landskapsförvaltningen (förutom Ålands polismyndighet som lyder under rikets offentlighetslag) och de åländska kommunerna.

En myndighet ska alltid behandla en begäran om att ta del av en myndighetshandling utan dröjsmål. Av särskilda i offentlighetslagen angivna skäl kan myndigheten lämna ut handlingen inom 15 dagar eller senast inom 30 dagar. I sådana fall kan det handla om att de begärda handlingarna är väldigt många, att det behöver utredas huruvida handlingen kan lämnas ut eller inte eller att de innehåller sekretessbelagda delar som behöver döljas.

En myndighetshandling kan lämnas ut antingen genom att visas upp på plats hos myndigheten, genom att skickas per post eller genom att skickas per e-post. I vissa fall kan en avgift tas ut för att en handling skickas. Du kan i samband med din begäran be att myndigheten upplyser om den eventuella avgift som tas ut för att handlingen skickas till dig.

Myndighetshandlingar som är sekretessbelagda får inte lämnas ut av en myndighet utom i vissa undantagsfall som anges i lag. Om en myndighetshandling ska anses vara sekretessbelagd ska det finns en sekretessgrund i offentlighetslagen eller annan lag.

Länk till offentlighetslagen i Ålex.