EU:s plan för återställande av natur - centrala åtaganden till 2030

 1. Rättsligt bindande EU-mål för återställande av naturen ska föreslås under 2021 efter en konsekvensbedömning. Före 2030 ska betydelsefulla områden av skadade och kolrika ekosystem återställas, livsmiljöer och arter ska inte uppvisa någon försämring vad gäller bevarandetrender och -status, och minst 30 % ska uppnå gynnsam bevarandestatus eller åtminstone uppvisa en positiv utveckling.
 2. Tillbakagången för pollinatörer ska vändas.
 3. Risken med och användningen av kemiska bekämpningsmedel ska minskas med 50 % och användningen av farligare bekämpningsmedel ska minskas med 50 %.
 4. Minst 10 % av jordbruksarealen ska innehålla landskapselement som gynnar en hög biologisk mångfald.
 5. På minst 25 % av jordbruksarealen ska ekologiskt jordbruk bedrivas och användningen av agroekologiska metoder ska öka avsevärt.
 6. Tre miljarder nya träd ska planteras i EU med full respekt för ekologiska principer.
 7. Betydande framsteg ska göras när det gäller att sanera förorenad mark.
 8. Minst 25 000 km fritt strömmande vattendrag ska återställas.
 9. Antalet rödlistade arter som hotas av invasiva främmande arter ska minskas med 50 %.
 10. Näringsläckaget från gödselmedel ska minskas med 50 %, till följd av en minskning i användningen av gödselmedel med minst 20 %.
 11. Städer med minst 20 000 invånare har en ambitiös stadsförgröningsplan.
 12. Inga kemiska bekämpningsmedel ska användas i grönområden i EU:s städer.
 13. Negativa effekter på känsliga arter och livsmiljöer, inklusive havsbotten, genom fiske och utvinningsverksamhet ska minskas väsentligt för att uppnå god miljöstatus.
 14. Bifångster av arter ska elimineras eller minskas till en nivå som möjliggör artåterhämtning och -bevarande.