Kartbild av Åland med alla öarna där även svenska fastlandet och finländska fastlandet syns i bilden.

Marin- och kustområdesplanering (Havsplanering)

Ålands havsplan

Ålands första havsplan är nu antagen och länk till den elektroniska kartan finns nedan. Det är lättast att granska havsplanen med hjälp av den elektroniska kartan.

Havsplanen innehåller förslag till hur de åländska allmänna vattnen ska användas i framtiden. De allmänna vattnen är vattenområden som ligger utanför byarågång. Havsplanen innefattar således inte privatägda vatten utan endast sådana vatten som ägs av landskapet Åland och förvaltas av Ålands landskapsregering.

Enligt beslut ÅLR 2019/6446 har Åland landskapsregering antagit havsplanen. Havsplanen har tagits fram enligt bestämmelserna i 5 kap. 24a och 24b §§ vattenlag (1996:61) för landskapet Åland. Bestämmelserna om havsplanering har införts i den åländska lagstiftningen i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/89/EU om upprättandet av en ram för havsplanering. Enligt bestämmelserna i vattenlagen och direktivet ska planen antas senast den 31 mars 2021.

Havsplanen träder i kraft 22.03.2021 och uppdateras minst vart sjätte år.

Havsplan för Åland har skala 1:200 000.

Länk till den elektroniska kartan

Till havsplanen hör:

  • Havsplan (pdf)
  • Förklaring till markeringar i havsplanen (pdf)

Till havsplanen hör två andra dokument som utgör bilagor till havsplanen

  • Redovisning av svaren efter andra remissen (pdf)
  • Miljörapport över förslag till havsplan för Åland (pdf)

Kontaktpersoner

Vattenbiolog Mikael Wennström, epost mikael.wennstrom@regeringen.ax , tel. +358 18 25455

Kort om havsplaneringen på Åland

Havsplanen har tagits fram enligt bestämmelserna i vattenlag för Åland (1996:61) 5 kap. 24a och 24b §§. Bestämmelserna har införts i den åländska lagstiftningen i enlighet med EU-direktivet om havsplanering (2014/89). 

Enligt bestämmelserna ska Ålands landskapsregering ta fram och anta en havsplan senast till den 31 mars 2021.

I planen ska beskrivas ”den rumsliga och tidsmässiga utbredningen av relevanta befintliga och framtida verksamheter, intressen och användningsområden”. Syftet är att främja en hållbar användning, utveckling och tillväxt samt bidra till god vattenkvalitet och god miljöstatus. 

Utgångspunkten är att havsplanen ska omfatta alla kustvatten och marina vatten som hör till landskapet. Dock behöver inte sådana kustområden som omfattas av annan fysisk planering, såsom kommunal områdesplanering, tas med i havsplanen. Landskapsregeringen väljer därför att låta havsplanen omfatta enbart de allmänna vattnen, dvs de landskapsägda vatten som ligger utanför byarågång. 

Planen ska beredas i samarbete med berörda kommuner och myndigheter i landskapet och relevanta myndigheter utanför landskapet. Alla berörda parter ska involveras i ett tidigt skede av planeringsprocessen för att alla ska ha möjlighet till samråd och att yttra sig antingen skriftligen eller muntligen under planeringsprocessen. Resultatet av samrådet ska redovisas under arbetets gång.

Havsplanen har genomgått två offentliga remissrundor som genomförts som öppna förfaranden och nuvarande havsplan har omarbetats med hjälp av remissutlåtanden och den politiskt tillsatta referensgruppen. Planen har antagits av Ålands landskapsregering och ska uppdateras minst vart sjätte år.