Intresse att delta i planerat infrastrukturprojekt

Bredbandsaktörerna ges möjligheter att tillsammans med andra bredbandsföretag eller berörda nätinfrastrukturföretag sambruka infrastruktur på rimliga villkor. Bredbandsföretagen ges dock ingen absolut rätt till samnyttjande eller sambyggande. Bredbandsföretag ska även stå för de eventuella merkostnader deras deltagande medför. 

För att delta i ett nytt infrastrukturprojekt ska bredbandsaktören själv kontakta den aktör som anmält ett planerat infrastrukturprojekt. Bredbandsaktören ska samtidigt informera om sitt intresse att delta till informationspunkten, vilket görs enbart för att ha tidpunkterna fastställda för en eventuell tvistsituation. Det ligger således i aktörernas intresse att dokumentera den kommunikation som sker mellan parterna. Eventuellt intresse att delta visas inte vid informationspunkten.

Övriga aktörer utom bredbandsaktörerna ges enligt lagen inte rätt till samnyttjande eller sambyggande, dessa aktörer kan dock kontakta den aktör som anmält ett planerat infrastrukturprojekt för att undersöka eventuellt intresse av sambyggande på villkor som överenskommes mellan parterna. Information om ett sådant projekt skickas inte till informationspunkten.

Intresse att delta i planerat infrastrukturprojekt sker genom att fylla i blanketten Intresse att delta i planerat infrastrukturprojekt.

Bredbandsföretag kan förvägras delta i samordning av (nya) byggprojekt på grund av att det

  • leder till ökade kostnader för företagen jämfört med om infrastrukturen eller nätet byggs separat
  • rör ett mindre byggprojekt
  • äventyrar nätets säkerhet eller användningen av nätet för det avsedda ändamålet

    eller
  • äventyrar kritisk infrastruktur.

Kritisk infrastruktur är anläggningar eller system som är nödvändiga för att centrala samhällsfunktioner ska upprätthållas, trots att de drabbas av driftsstörning eller förstörelse. Upprätthållande av centrala samhällsfunktioner rör den grundläggande förmågan att tillgodose invånarnas hälsa och säkerhet trots tillfälliga störningar. Sådana samhällsfunktioner omfattar grundbehov av sjukvård, livsmedel och hushållsvatten samt viktiga telekommunikationer och viktiga anläggningar för båt och flyg (hamnar/flygplats).