Integration

Det övergripande målet för den åländska integrationspolitiken är att alla kvinnor, män, flickor, pojkar och ickebinära personer ska ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter på alla områden i livet.

Åland ska vara ett inkluderande samhälle där alla garanteras en likvärdig behandling och har en verklig möjlighet att delta och bidra till en positiv samhällsutveckling.

Integration handlar om att ta tillvara resurser, erfarenheter och kunskaper på lika villkor och på så sätt öka förutsättningarna för tillväxt och ett hållbart samhälle. Det handlar om makt, inflytande, ekonomisk självständighet, företagande, arbete, arbetsvillkor, utbildning, hälsa, fritid med mera.

Landskapsregeringen konstaterar att ett framgångsrikt integrationsarbete resulterar i rättvisa, demokrati och vinster för det åländska samhället. Integrationsfrågor berör flera olika politikområden och inkluderar till exempel insatser inom arbetsmarknads-, social- och hälso-, utbildningspolitiken samt arbete mot diskriminering.

En aktiv och framgångsrik integrationspolitik med åtgärder för att främja deltagande och delaktighet i det åländska samhället är en viktig pusselbit i Ålands utveckling, attraktionskraft, hållbarhet och bärkraft.

Landskapsregeringens program för integrationsfrämjande 2020-23 lyfter de mänskliga rättigheterna och har följande fokusområden

  1. Information och stöd
  2. Inledande kartläggning, vägledning och validering
  3. Tillgång till språk
  4. Livslångt lärande
  5. Förvärvsarbete och meningsfull sysselsättning
  6. Hälsa och välmående
  7. Delaktighet och goda relationer - förebyggande av främlingsfientlighet och diskriminering
  8. Ökad beredskap i en föränderlig värld
  9. Uppföljning och utvärdering

Landskapslagen om främjande av integration (ÅFS 2012:74) trädde i kraft 1 januari 2013 och kompletteras av tillämpningsanvisningar som trädde i kraft den 24 januari 2013.