Lek- och uppväxtområden för fisk

En god fiskevårdsåtgärd är att bevara, upprätthålla och restaurera lek- och uppväxtområden. Det kan gälla att anlägga våtmarker, att muddra igenväxta vandringsleder eller att avlägsna vandringshinder i vandringsleder. Dessa åtgärder kräver god kännedom om var åtgärderna bör sättas in, som befintliga lekområden eller gamla, inte längre fungerande lekområden. Fiskeribyrån har tre former av kartor över lekområden:

  • inventeringar över valda, lokala områden, ofta havsvikar.
  • ett kartmaterial med potentiella lek- och uppväxtområden, som täcker hela Åland.
  • vandringsleder i sötvatten. Kartmaterialet presenterar vandringsleder från havet till olika sötvattenförekomster. Det är bäckar och diken, som leder till sjöar, träsk och våtmarker. Materialet presenterar även olika former av vandringshinder.

Som bilagor finns broschyrer med information om förökningsområden för fisk.

Ingrepp som muddringar och anläggande av våtmarker kräver ofta tillstånd.

Muddringar och annan byggnation i vatten på ÅMHM:s webbplats.