Utlysning av investeringsstöd för solcellsanläggningar - Företag

I syfte att minska utsläppen av växthusgaser och uppnå de mål som finns i Ålands energi- och klimatstrategi för 2030 har Ålands lagting, genom medel beviljade ur EU:s Facilitet för återhämtning och resiliens som är en del av den nationella återhämtningsplanen, beslutat att tilldela ett investeringsstöd för storskaliga solcellsanläggningar i enlighet med stöd- och reformpaketet P1C1I3. Ålands andel av EU:s fond för återhämtning och resiliens  för energiprojekt uppgår till 2 700 000 euro, varav 1 000 000 euro är reserverat för investeringsstöd för solcellsanläggningar. För att beviljas stöd ska solcellsanläggningens nominella effekt vara mellan en och fem megawatt.

Anvisningar för att söka stöd

Detaljerade anvisningar för ansökan hittar du under Bilagor. Ansökningsblanketten hittar du under Blanketter. Ansökan ska, under första ansökningsperioden, lämnas in senast 31 mars 2023. Ansökan ska vara inlämnad innan åtgärden påbörjas.

Vem kan söka stödet

Stödet kan sökas av företag med åländsk näringsrätt. 

Kontaktpersoner

Projektägare: Stefan Fransman

Handläggare: Ylva Häggkvist