Kyrkor och kyrkligt kulturarv

Kyrka

På Åland finns över 20 kyrkor och kapell. Elva av dem är medeltida stenkyrkor som fortfarande är i bruk. Fyra kapellkyrkor i sten eller trä uppförda under 1700-1800-talen har medeltida föregångare. Dessutom finns ruiner efter tre medeltida skärgårdskapell.

Under 1900-talet uppfördes två kyrkor och ett begravningskapell i Mariehamn. På Åland finns också flera bönehus uppförda under 1800-1900-talet av olika väckelse- och frikyrkliga rörelser. Den yngsta sakrala byggnaden på Åland är det lilla kapellet i Sjökvarteret i Mariehamn som invigdes 2008.

Skydd av kyrkliga byggnader och anläggningar

Som kyrkliga byggnader i kyrkolagstiftningen räknas kyrkor och klockstaplar, jordfästnings- och gravkapell samt med dem jämförbara byggnader på en begravningsplats, till exempel inhägnader, portar och hjältegravar.

Skyddet av kyrkliga byggnader, konst och inventarier regleras i Kyrkolag (652/2023), 3 kap, 21-27 §§.

Skyddet gäller alla kyrkliga byggnader som är uppförda före 1917 samt yngre kyrkliga byggnader som skyddas enligt beslut av kyrkostyrelsen. Skyddet gäller också byggnadens fasta inredning, målningar och konstverk som hör till byggnaden samt byggnadens gårdsområde.

Restaurering och ändring av kyrkliga byggnader

Församlingen ska ansöka om tillstånd av kyrkostyrelsen om en kyrka eller begravningskapell ska tas i eller ur bruk. Om den kyrkliga byggnaden är skyddad ska tillstånd också sökas vid väsentliga ändringar, rivning eller ändring av användningsändamålet.

Innan tillstånd söks ska Museiverket och Ålands landskapsregering ges tillfälle att yttra sig. Yttrande ska också begäras om den kyrkliga byggnaden tagits i bruk för minst 50 år sedan, även om beslutet inte kräver kyrkostyrelsens tillstånd.

Yttrandena ska inhämtas redan i planeringsskedet. Arbetsprocessen underlättas om de antikvariska myndigheterna involveras redan från början. På Åland har kulturbyrån hand om ärenden som gäller kyrkor och kyrkligt kulturarv.

Väsentliga ändringar är till exempel:

  • Fasadändring
  • Ändring av färgtyp och färgsättning
  • Ändring av fast inredning
  • Belysning
  • Tillgänglighetslösningar
  • VVS-lösningar

Mer information om restaurering och ändring av kyrkliga byggnader hittar du i Museiverkets publikation Vård och restaurering av kyrkliga byggnader (pdf) och i landskapsregeringens publikation Vård och restaurering av kyrkliga byggnader på Åland (pdf).

Rådgivningsservice till församlingarna

Kulturbyrån erbjuder rådgivning till församlingar i frågor som gäller kyrkliga byggnader, prästgårdar och församlingshem. Till Ålands Museum kan du vända dig med frågor om föremål och textilier.