Medieavgift

Fysiska personer och samfund ska i enlighet med landskapslagen (2019:103) om medieavgift betala en årlig medieavgift till landskapet. Medieavgiften finansierar radio och tv i allmänhetens tjänst på Åland. Du kan läsa mer om radio och tv i allmänhetens tjänst här

Fysiska personer

Den som är: 

  • allmänt skattskyldig enligt inkomstskattelagen
  • har sin hemkommun på Åland, och 
  • som senast under skatteåret har fyllt 18 år

ska betala en årlig medieavgift på 123 euro (2024) om inkomsten för skatteåret överstiger 14 000 euro. 

Inkomsten bestäms som summan av nettoförvärvsinkomsten och nettokapitalinkomsten för skatteåret vid statsbeskattningen enligt inkomstskattelagen eller av summan av en högre arbetsinkomst som fastställts enligt lagen om pension för företagare eller lagen om pension för lantbruksföretagare.

Medieavgiften ska enligt lag årligen justeras enligt levnadskostnadsindex. 

Om du har frågor om din egen medieavgift kan du vända dig till skatteförvaltningen. På skatteförvaltningens hemsida kan du även läsa mer om medieavgiften.

Samfund

Samfund enligt inkomstskattelagen med hemkommun på Åland som bedriver rörelse eller utövar yrke enligt lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet eller bedriver lantbruk enligt inkomstskattelagen för gårdsbruk och vars beskattningsbara inkomst för skatteåret är minst 50 000 euro ska betala 140 euro i medieavgift plus 0,35 procent av den del av den beskattningsbara inkomsten som överstiger 50 000 euro. Avgiftsbeloppet kan dock vara högst 3 000 euro.

Om du har frågor om ditt samfunds medieavgift kan du vända dig till skatteförvaltningen. På skatteförvaltningens hemsida kan du även läsa mer om medieavgiften.