Åland och EU

Deltagande

Enligt självstyrelselagen skall landskapsregeringen

  • underrättas om EU-ärenden som bereds vid EU:s institutioner eller statsrådet, då saken har särskild betydelse för Ålands landskapsregering
  • delta i formulerandet av Finlands ställningstagande till den del ärendet faller inom landskapets behörighet
  • utnämna en kandidat till en av Finlands representanter i EU:s regionkommitté

Ålands landskapsregering skall hålla Ålands lagting underrättat i EU-frågor och tillvarata den åländska befolkningens intressen i EU.

Ålands riksdagsledamot har rätt att närvara vid stora utskottets sammanträden i Finlands riksdag, som deltar i beredningen av den nationella politiken i anknytning till medlemskapet i EU.

Varje ministerium har utsett en tjänsteman som har speciellt ansvar för EU-ärenden som gäller Åland.

EU:s behörighet och Åland, rapport av Niilo Jääskinen finns som bilaga (pdf).

Särställning

Till Finlands och Ålands EU-medlemsavtal hör ett tilläggsprotokoll, det så kallade Ålandsprotokollet. Genom protokollet

  • godkänns att Åland står utanför EU:s skatteunion
  • accepteras den åländska hembygdsrätten som villkor för köp av fast egendom och erhållande av näringsrätt
  • bekräftas Ålands folkrättsliga ställning

Protokoll 2 – om Åland finns som bilaga (pdf).

Prioriteringar

Åland arbetar huvudsakligen med frågor som hör till Ålands lagstiftningsbehörighet. Det innebär deltagande i beredning av nya rättsakter, genomförande av EU-direktiv och verkställande av EU-politiken.

De huvudsakliga områdena är jordbruk, miljö, energi, fiske, regionala frågor, transport och statsstöd (stöd till näringslivet). Därutöver har Åland ett intresse av frågor inom rikets lagstiftningsbehörighet, främst skatter och tullar samt handelssjöfarten.

Landskapsregeringens representation i Bryssel

Ålands landskapsregering har ett ministerråd på plats i Bryssel som är placerad vid Finlands ständiga representation vid EU. Ministerrådet bevakar frågor som faller under åländsk behörighet eller är av särskilt intresse för Åland och är i nära kontakt med ansvariga tjänstemän på landskapsregeringen. Du hittar mera information om representationen här.