Stöd för grundläggande tjänster och förnyelse av samhällen i landsbygdsområden

Åland landskapsregering har infört en ny åtgärd i landsbygdsutvecklingsprogrammet som heter Grundläggande tjänster och förnyelse av samhällen i landsbygdsområden. Åtgärden kan sökas av myndigheter, föreningar eller kommuner för icke kommersiella miljöprojekt eller utredningar med syfte att främja och utveckla skötseln av områden med höga naturvärden i syfte att bevara den biologiska mångfalden och det öppna jordbrukslandskapet i jordbruksområdena samt att effektivera utnyttjandet av näringsflöden och minska näringsbelastningen på sjöar och vattendrag i syfte att förbättra sjöarnas och kustvattenförekomsternas ekologiska status.

En första ansökningsomgång avslutas den 7 december 2021 och ansökningar lämnas i ansökningssystemet Hyrrä under rubriken Utvecklingsstöd Åland; 7.1 Utarbetande av skötselplaner eller 7.2 Utredningar och studier.