Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Stöd för grundläggande tjänster och förnyelse av samhällen i landsbygdsområden

Åland landskapsregering har infört en ny åtgärd i landsbygdsutvecklingsprogrammet som heter Grundläggande tjänster och förnyelse av samhällen i landsbygdsområden. Åtgärden kan sökas av myndigheter, föreningar eller kommuner för icke kommersiella miljöprojekt eller utredningar med syfte att främja och utveckla skötseln av områden med höga naturvärden i syfte att bevara den biologiska mångfalden och det öppna jordbrukslandskapet i jordbruksområdena samt att effektivera utnyttjandet av näringsflöden och minska näringsbelastningen på sjöar och vattendrag i syfte att förbättra sjöarnas och kustvattenförekomsternas ekologiska status.

En första ansökningsomgång avslutas den 7 december 2021 och ansökningar lämnas i ansökningssystemet Hyrrä under rubriken Utvecklingsstöd Åland; 7.1 Utarbetande av skötselplaner eller 7.2 Utredningar och studier.

Publicerad 17.11.2021 kl. 14:45
Uppdaterad 17.11.2021 kl. 15:20