Fiskeribyrån

Landskapsregeringens fiskeribyrå arbetar för att den åländska fiskerinäringen ska vara konkurrenskraftig, ekonomiskt lönsam samt ekologiskt och socialt hållbar. De fiskbestånd och ekosystem som utnyttjas av näringen ska skyddas och vårdas för att även i framtiden kunna förse oss med högklassig råvara för livsmedel.

Fiskeribyrån tillhör landskapsregeringens näringsavdelning. Till fiskeribyråns ansvarsområden hör allmän fiskeriförvaltning och styrning av näringen liksom uppföljning av beståndsstatusen och beståndsvårdande insatser. Till fiskeribyrån kan du vända dig i frågor som rör yrkesfiske, vattenbruk (fiskodling), handel och förädling av fiskeriprodukter samt frågor om fiskevård.

Styrningen av näringen påverkas i stor utsträckning av EU:s fiskeripolitik. Inom ramen för den åländska självstyrelsen ansvarar fiskeribyrån för genomförandet av fiskeripolitikens bestämmelser, vilka inkluderar övervakning av näringen, uppföljning av fiskekvoter och upprätthållande av register för yrkesfiskare, fångst, fiskefartyg/båtar, förstahandsuppköpare och vattenbruk samt finansiellt stöd till näringen.

Till landskapsregeringens fiskeribyrå hör även Ålands fiskevårdscentrum i Guttorp, Sund. Anläggningen kläcker och föder upp yngel för utplantering i beståndsvårdande syfte.