Kräftor på Åland

Flodkräfta (Astacus astacus)

Flodkräftan är den ursprungliga kräftarten hos oss. Det finns uppgifter om att flodkräftor planterades in på Åland på 1500-talet så det är möjligt att kräftor inte fanns i de åländska insjöarna före det. Flodkräftan är allmän på Åland och förekommer i stort sett i alla sjöar och träsk. Flodkräftan har lokalt en ekonomisk betydelse och goda kräftvatten är därmed viktiga. Flodkräftan är känslig för sjukdomen kräftpest, vilket gör att bestånden kan slås ut om sjukdomen sprids.

Signalkräfta (Pacifastacus leniusculus)

Signalkräfta är en art, som importerats till Europa från Nordamerika. Arten bär på sjukdomen kräftpest, vilken är en dödlig sjukdom för europeiska kräftarter. Sjukdomen är därmed dödlig för vår inhemska art flodkräfta. Signalkräfta på Åland förekommer veterligen i Tjudö träsk och i sju små träsk eller dammar i skärgården. Dessutom finns en odling på Kumlinge. Signalkräfta finns nu på EU:s lista över invasiva, främmande arter​, vilket innebär att förekomst av arter som finns på listan ska bekämpas med åtgärder för att begränsa, innesluta eller avlägsna den. Odling och spridning av signalkräfta till nya vattenområden är förbjuden.

Se skillnad på flodkräfta och signalkräfta

Den tydligaste skillnaden mellan flodkräfta och signalkräfta är den ljusa fläcken i tumgreppet på klorna, som signalkräfta har. Flodkräfta saknar ljus fläck, men har ofta en röd vårta i greppet.

I bilagan "kräftbroschyr" finns mer information om de två arterna och om kräftpesten.