Sambyggnad och nyttjande av nätinfrastruktur

Informationspunkt, nätinfrastruktur

EU har antagit det s.k. sambyggnadsdirektivet, 2014/61/EU om åtgärder för att minska kostnaderna för utbyggnad av höghastighetsnät för elektronisk kommunikation. Det grundläggande syftet med direktivet är att stödja utbyggnaden av bredbandsnät vilket främjas genom gemensam användning av befintlig och ny fysisk infrastruktur. Ägare och innehavare av bredbands-, energi-, trafik- och vattennät ska tillgodose bredbandsföretags begäran om samnyttjande av infrastruktur, grundsyftet är att underlätta en snabb utbyggnad av bredbandsnät. 

Till en elektronisk informationspunkt ska berörda företag, t.ex. aktörer inom offentliga sektorn, bredbands-, energi-, trafik- och vattennätsägare ge information om planerade infrastrukturåtgärder gällande lokalisering, rutt och typ. Planerade infrastrukturprojekt anmäls till denna informationspunkt på den elektroniska blanketten Anmälan om planerat infrastrukturobjekt.

Anmälan om planerat infrastrukturobjekt

Tillstånd

För att genomföra infrastrukturprojekt behövs i många fall någon form av tillstånd. Ofta krävs bygglov vilket söks hos aktuell kommun. Ytterligare ska kulturvärden beaktas och om projekt förekommer i känsliga naturområden ska även skyddsvärda arter och biotoper beaktas.

Länk till relevant lagstiftning

Vilken information ska lämnas?

Sambyggnadsdirektivet föreskriver denna informationspunkt med information om planering av nät med lokalisering, rutt och typ.

Ett bredbandsföretag har rätt att på begäran få tillgång till behövlig information om andra företags fysiska infrastruktur och nybyggnadsprojekt. Vid fall då bredbandsföretag önskar information om befintlig infrastruktur ska kontakt ske direkt mellan företagen. Företag är, med några undantag, skyldiga att på skriftlig begäran från ett bredbandsföretag ge ytterligare information.

Vilken typ av projekt behöver inte anmälas till informationspunkten?

Undantagna är företag vars verksamhet riktar sig till ett litet antal användare, är regionalt begränsad och ekonomiskt mindre betydelsefull, samtliga tre förutsättningar ska vara uppfyllda. Exempel kan vara väglag för enskilda vägar och privata vattenandelslag.

Samnyttjande av befintlig infrastruktur 

Exempel är då nätföretag har utrymme i befintlig struktur och bredbandsföretaget ges tillträde.

En nätaktör är skyldig att på skriftlig begäran av ett bredbandsnät tillåta att samnyttja deras fysiska infrastruktur på rättvisa och skäliga villkor.

Bredbandsföretagen ges dock ingen absolut rätt till samnyttjande eller sambyggande. De ska stå för merkostnader deras deltagande medför och kan förvägras delta på vissa grunder. 

Anmälan om samnyttjande av befintlig nätinfrastruktur