Ålands byggbestämmelsesamling

Nya byggbestämmelser från 1 mars 2015

Landskapsförordningen (2015:5) om Ålands byggbestämmelsesamling trädde i kraft 1 mars 2015 och upphävde den tidigare landskapsförordningen (2008:109) om Ålands byggbestämmelsesamling.

Revidering av byggbestämmelserna

Avsnitt 9 (energihushållning) i bilagan till landskapsförordning (2015:5) om Ålands byggbestämmelsesamling revideras 2023. Även de allmänna råden reviderades för att anpassas till de nya föreskrifterna. Det nya avsnittet för energihushållning har anpassats till EU-lagstiftning på området och haft nuvarande avsnitt 9 i Svenska Boverkets byggregler som förebild. Det nya avsnittet, inklusive allmänna råd, i konsoliderad version hittas som bilaga till denna sida.

Ålands byggbestämmelsesamling

Ålands byggbestämmelsesamling utgör en sammanställning av:

  • Föreskrifterna i bilagan till landskapsförordningen (2015:5) om Ålands byggbestämmelsesamling
  • Allmänna råd fastställda av landskapsregeringen genom beslut

En föreskrift är en bestämmelse som ska följas medan ett allmänt råd är en anvisning som innehåller generella rekommendationer om tillämpningen av föreskrifterna. Ett allmänt råd anger hur någon kan eller bör handla för att uppfylla den tvingande föreskriften. De allmänna råden föregås av texten Allmänt råd och har en indragen text i anslutning till den föreskrift som de hänför sig till.

Anledningen till detta upplägg är att landskapsregeringen inte vill hindra den tekniska utvecklingen genom alltför detaljstyrande bestämmelser. Om man väljer att inte göra på det sätt som anges i ett allmänt råd ska man kunna visa att den tvingande föreskriften ändå uppfylls.

Alla föreskrifter har inte allmänna råd kopplade till sig. I de avsnitt där det finns ett allmänt råd men ingen föreskriftstext så är det allmänna rådet ett råd till den övergripande regeln i lag eller förordning. Ett allmänt råd kan även innehålla en upplysning eller en hänvisning, t.ex. till andra föreskrifter utfärdade av andra myndigheter, såsom t.ex. arbetarskyddsförvaltningen.

Byggbestämmelserna som pärm

Byggbestämmelserna finns tillgängliga i form av en pärm och kan även beställas från landskapsregeringen. Kontakta landskapsregeringens registratur eller plan- och byggingenjör för att beställa pärmen.

I pärmen har föreskrifterna och de allmänna råden sammanställts i en sammanhängande text för att underlätta användningen av Ålands byggbestämmelsesamling som en helhet. Pärmen har delats upp i flikar enligt avsnittsindelningen 1-9.

Avsikten med pärmen är att det ska vara enkelt att byta ut endast de delar som ändras vid framtida revideringar.

Byggbestämmelserna digitalt

Motsvarande material som finns i pärmen kan laddas ner digitalt varje avsnitt för sig, se bilagor.

Lagstiftning

Landskapsförordning (2015:5) om Ålands byggbestämmelsesamling