Stöd för rådgivning och utbildning

Landskapsregeringens stöd för lantbruksåtgärder beviljas utgående från Ålands landsbygdsprogram i enlighet Europeiska unionens förordning (EU förordning nr 1305/2013 och nr 1306/2013) samt befintlig lagstiftning, landskapets årliga budget samt av landskapsregeringen utfärdade principer.

Ansökan

Du kan få hjälp med ansökan vid Ålands hushållningssällskap.

Ansökan jämte bilagor lämnas sedan in till landskapsregeringen genom det elektroniska ansökningssystemet ”Hyrrä” (under utveckling). Du kan även lämna in en pappers ansökan direkt till landskapsregeringen.  

Det är även viktigt att tänka på att inget arbete får påbörjas innan beslut om stöd fattats.

Stödform

Stöd beviljas till rådgivning inom ekonomi och miljö på gårdsnivå samt till mer allmänna utbildningar. Stödnivån varierar och kan uppgå till 100% av kostnaderna. Stödet per lantbruk är högst 1500 euro per rådgivningsprojekt och maximalt 3500 under hela programperioden.

Villkor för stödtagare

Stöd kan beviljas främst kurser och rådgivning som riktar sig till enskilda lantbrukare eller verksamma inom livsmedelsindustrin.  Stödet beviljas till av landskapsregeringen auktoriserade rådgivare eller kursarrangörer.

Villkor som gäller rådgivning

Stöd för rådgivning beviljas för inriktning på miljö och ekonomi.

Urvalsförfarande

Investeringsstödet strävar till förbättra konkurrenskraften och att öka produktionen. Det är dock viktigt att du i planeringen tar in miljöaspekter. Varje ansökan bedöms efter hur den på verkar lönsamhet, konkurrenskraft och miljön.Urvalskriterierna finns som bilaga.

Publicerad 18.5.2015
Uppdaterad 28.2.2018