Installation och service av brandlarmanläggningar, släckanläggningar samt handbrandsläckare

Den verksamhet som utövas av installationsaffärer (installations- och underhållsföretag) för brandlarmanläggningar och släckanläggningar samt av handbrandsläckaraffärer får endast utföras av godkända rörelser. Landskapsregeringen övervakar de godkända rörelsernas verksamhet.  Innan verksamheten startas ska affären göra en anmälan till landskapsregeringen med tanke på tillsynen.

Ansvarig person

I anmälan ska affären nämna en ansvarig person som uppfyller kraven för de uppgifter som ska utföras. Endast verksamhetsutövaren eller en person som är heltidsanställd inom affären och som har ett personligt, giltigt behörighetsintyg för den aktuella branschen kan utses till ansvarig person. För att kunna ansöka om ett behörighetsintyg måste den sökande avlägga ett prov som gäller branschen (examen, förhör).

Kontakta landskapsregeringen för information om examina för både brandlarmanläggnings- och släckanläggningsbranschen, samt examina inom handbrandsläckarbranschen.

Ansökan om behörighetsintyg

Lämna in ansökan om behörighetsintyg med alla nödvändiga bilagor till landskapsregeringen som sedan skickar ett behörighetsintyg. Behörighetsintyget är giltigt en viss tid för de personer som uppfyller behörighetskraven.

Ansökan om godkännande för installationsaffärer och handbrandsläckaraffärer

Skicka in den startanmälan inklusive bilagor som verksamheten förutsätter till landskapsregeringen som prövar ansökan och skickar ett tillstånd till de affärer som uppfyller kraven. Landskapsregeringen antecknar också affären och dess ansvariga person i sitt register över installationsaffärer och handbrandsläckaraffärer som uppfyller kraven.

Förutsättningar för anmälan

Den ansvariga personen för installations- och underhållsaffärer för brandlarmanläggningar och släckanläggningar ska ha ett giltigt behörighetsintyg som gäller det aktuella verksamhetsområdet och som har beviljats av landskapsregeringen.

Krav för att inleda verksamhet inom installation av brandlarmanläggningar och släckanläggningar:

  • Tilltänkt bransch
  • Handelsregisterutdrag eller motsvarande utdrag
  • Redogörelse för vilken utrustning som krävs för den tilltänkta verksamheten

En handbrandsläckaraffär ska ha en ansvarig person med ett behörighetsintyg.

Tidsfrist

Verksamhetsanmälan för en installationsaffär ska göras innan verksamheten inleds.

Skyldigheter

Ändringar som gäller installationsaffären och den ansvariga person som har utsetts för denna ska anmälas till landskapsregeringen utan dröjsmål. En ansökan om förlängning av behörighetsintygets giltighetstid ska göras före den sista giltighetsdagen enligt intyget.

Giltighetstid

Behörighetsintyget för brandlarmanläggningsbranschen är giltigt i 3 år och behörighetsintyget för släckanläggningsbranschen är giltigt i 5 år.

Behörighetsintyget för handbrandsläckaraffärer är giltigt i 5 år.