Fiskerinäring

I och med den åländska självstyrelsen har Åland behörighet i frågor som rör fiske och styrning av fiskerinäringen. Landskapsregeringen arbetar för en hållbar utveckling inom fiskerinäringen i syfte att bibehålla och förstärka näringens samhällsekonomiska betydelse. Den åländska fiskerinäringen utgörs av yrkes- och binäringsfiske, vattenbruk samt beredning och handel. Under de senaste 20 åren har fisket genomgått en kraftig omstrukturering och utgörs i dag i huvudsak av ett småskaligt kust- och skärgårdsfiske av sötvattenarter samt ett begränsat havsfiske.

Totalt sysselsätter näringen ca 450 personer och uppskattningsvis lika många indirekt. Denna siffra inkluderar samtliga registrerade fiskare, det vill säga även de som arbetar med fisket som bisyssla. Årsomsättningen inom näringen uppgår till ca 82 miljoner euro, varav yrkesfisket omsätter ca 3 miljoner euro, vattenbruket ca 25 miljoner euro samt förädlingen och handeln ca 54 miljoner euro. Speciellt viktig är fiskerinäringen i glesbygd och skärgård. Där är det ofta svårt att hitta alternativa eller ersättande utkomstmöjligheter.