Producentansvar

Vem är det som har producentansvar?

I första hand är det den som tillverkat varan som har producentansvar. I de fall då tillverkaren inte finns inom Åland ansvarar istället den som yrkesmässigt importerat eller infört varan till Åland.

Skyldigheter för en producent med producentansvar

Utan särskild kostnad för siste innehavaren eller ägaren skall en producent insamla och omhänderta det aktuella avfallet. Producenten ska anvisa en eller flera platser dit sådant avfall kan föras. Producenten ska finansiera ett system så att produkterna, vilka kasserats såsom avfall, insamlas för återanvändning, återvinning eller annan avfallshantering.

En producents skyldigheter kan avse de produkter som denne själv släpper ut på marknaden och en sådan andel av alla motsvarande produkter som släppts ut på marknaden.

Uttjänta fordon

Godkända producentsammanslutningar är Producentsammanslutning MBO (Motorbranschens förening på Åland MBO r.f.) och De oberoende bilhandlarna. Behandlingsanläggningar är Saltviks bilskrot Öb och Jägerströms bilskrot.

Mottagaren av ett uttjänt fordon ska avgiftsfritt lämna ett skrotningsintyg till sista ägaren. Om väsentliga fordons­komponenter saknas i fordonet får en avgift tas ut.

Blankett för årlig rapportering till producentregistret om uttjänta fordon - se under rubriken Blanketter  här intill.

Digitalt formulär för anmälan om uttjänta fordon, producent - se under rubriken Blanketter  här intill.

Digitalt formulär för anmälan om uttjänta fordon, sammanslutning - se under rubriken Blanketter  här intill.

Elektronik och elektriska produkter

Godkända producentsammanslutningar är SELT ry, ICT Producenternas Andelslag-TY, Flip ry, SER-Tuottajayhteisö ry och ERP.

Producentansvar gäller för stora hushållsapparater, små hushållsapparater, IT- och telekommunikationsutrustning, hemutrustning, belysningsutrustning, elektriska och elektroniska verktyg, leksaker samt fritids- och sportutrustning, medintekniska produkter, övervaknings- och kontrollinstrument samt automater.

Blankett för årlig rapportering till producentregistret om elektronik och elektriska produkter - se under rubriken Blanketter  här intill.

Digitalt formulär för anmälan om elektronik och elektriska produkter, producent - se under rubriken Blanketter  här intill.

Digitalt formulär för anmälan om elektronik och elektriska produkter, sammanslutning - se under rubriken Blanketter  här intill.

Förpackningar och förpackningsavfall

Godkänd producentsammanslutning är Producentansvar Åland Ab, Proans.

Producentansvar för förpackningar gäller endast företag som har en omsättning över en miljon euro under föregående kalenderår. Producenten ska ordna insamling för de förpackningar, eller motsvarande andel förpackningar som denne släppt ut på åländska marknaden.

Digitalt formulär för årlig rapportering till producentregistret, förpackningar - se under rubriken Blanketter  här intill.

Digitalt formulär för anmälan om förpackningar, producent - se under rubriken Blanketter  här intill.

Digitalt formulär för anmälan om förpackningar, sammanslutning - se under rubriken Blanketter  här intill.

Batterier och ackumulatorer

Godkänd producentsammanslutning är Recser Ab.

Producentansvar gäller för alla typer av batterier och ackumulatorer. Även de som finns i fordon, elektriska och elektroniska apparater samt andra produkter.

Digitalt formulär för årlig rapportering till producentregistret, batterier och ackumulatorer - se under rubriken Blanketter  här intill.

Digitalt formulär för anmälan om batterier och ackumulatorer, producent - se under rubriken Blanketter  här intill.

Digitalt formulär för anmälan om batterier och ackumulatorer, sammanslutning - se under rubriken Blanketter  här intill.

Retursystem för dryckesförpackningar

Godkända producentsammanslutningar är Ekopulloyhdistys ry, Palpa Lasi Oy och Suomen Palautuspakkaus Oy.

Digitalt formulär för årlig rapportering till producentregistret, dryckesförpackningar - se under rubriken Blanketter här intill.