Vattenvård och vattenrelaterade EU-direktiv

Målsättningen för vattenvården i landskapet är att:

  • verka för ett hållbart nyttjande av vattenmiljön,
  • minska förorening och skadlig påverkan och därigenom bevara och förbättra vattenkvaliteten i hav, sjöar och grundvatten,
  • kontinuerligt övervaka vattenkvaliteten i alla åländska vattenområden.  

Målet är att skapa en ekosystembaserad och långsiktigt hållbar förvaltning av landskapets vattenområden. I arbetet ingår även internationellt samarbete för att förbättra Östersjön.

Här kan du följa genomförandet av åtgärder för vatten- och havsvård (webbplatsen påverkavattnen.fi)

Karta med information om grundvatten, dricksvattentäkter, vattenskyddsområden m.m. finner du i länken här nedanför:

Kartdata för vattenmiljö

Länk till SMHI:s belastningsverktyg med information om bland annat punktkällor/avrinningsområde eller per kustvattenförekomst. Fritt att använda med källhänvisning.

Vattenwebb på smhi.se

Användarnamn: alr

Lösenord: vatten2020

Information och användarmanual för vattenwebben i pdf-format finns under rubriken Bilagor.  

Allmänna skyddsföreskrifter vid fortsatt vattenskyddsarbete

Syftet med de allmänna skyddsföreskrifterna för dricksvattentäkter är att de utgör en grund för fortsatt arbete med att skydda dricksvatten och att de ska användas när ett vattenskyddsområde inrättas.

De allmänna skyddsföreskrifterna har under september till och med oktober 2019 genomgått ett remissförfarande. Remissperioden hade som syfte att inhämta ny eller ändrad kunskap som finns hos till exempel olika byråer, Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet (ÅMHM), kommuner, organisationer och andra.

När ett vattenskyddsområde ska inrättas kommer samverkan och dialog att ske med olika berörda parter i god tid. Ett inrättande av ett vattenskyddsområde innebär också att förrättning ska utföras och ersättningsfrågor kommer då att utredas på ett korrekt sätt i enlighet med lagstiftningen.

Läs mer om skyddsföreskrifterna under rubriken ”Bilagor” här intill.

Målet är att vattnen ska ha en god status före år 2015

Målet för vattenvården i hela EU är att yt- och grundvattnen ska ha åtminstone god status före år 2015. Samtidigt får statusen för vatten som är i gott skick inte bli sämre. För vissa vattenförekomster har tidtabellen för när miljömålen ska vara uppnådda förlängts till år 2021 eller 2027. Undantagen motiveras med teknisk orimlighet eller övermäktiga naturförhållanden.  

Vattendirektivet och förvaltning

Landskapsregeringen godkände i december 2009 en förvaltningsplan och ett åtgärdsprogram för avrinningsdistriktet Åland som utgör ett eget vattenförvaltningsområde. I förvaltningsplanerna och åtgärdsprogrammen finns information om vattnens status och de faktorer som inverkar på denna samt om nödvändiga åtgärder för att uppnå en god status i vattnen. Förvaltningscykeln löper på sex år i taget och under 2015 slogs en ny förvaltningsplan och ett nytt åtgärdsprogram fast. Läs mer under rubriken Ramdirektivet för vatten.

Medborgarna kan delta i planeringen och genomförandet

Medborgare och olika intressentgrupper är välkomna att delta i planeringen av vattenvården och i genomförandet av åtgärderna i praktiken. Alla intresserade kan kontakta miljöbyrån för dialog och samverkan.

Vatten och direktiv från EU

Flera av EU:s direktiv är direkt kopplade till att skydda och förbättra vattnets status långsiktigt, som en resurs till framtida generationer. De viktigaste vattenrelaterade direktiven hittar du bland våra styrdokument, rapporter och publikationer.