Auktoriserade besiktningsmän

Inledning

I elsäkerhetslagen (1135/2016) föreskrivs bl.a. om den behörighet och de villkor som krävs för uppgifterna i certifierings- och periodiska besiktningar inom elbranschen.

Allmänt

Ytterligare ska den auktoriserade besiktningsmannen vid skötseln av de offentliga förvaltningsuppgifter som avses i elsäkerhetslagstiftningen iaktta vad som bestäms i förvaltningslagen (434/2003), lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet (13/2003), språklagen (423/2003) och lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999). Besiktningsmannen är också under tjänstemannaansvar när personen sköter dessa offentliga förvaltningsuppgifter (strafflagen 604/2002, 40 kap.). Om skadeståndsansvaret bestäms i skadeståndslagen (412/1974).

Yrkeskunskap

Av en auktoriserad besiktningsman (härefter besiktningsman) krävs förtrogenhet med de anläggningar som ska besiktas samt sådan kännedom om de föreskrifter inom elsäkerhetsbranschen som gäller dessa anläggningar att personen förmår upptäcka eventuella fel och brister i anläggningarna samt bedöma hur dessa påverkar säkerheten.

Besiktningsmannen ska känna till behövliga besiktningsmetoder och -förfaranden samt besiktningens mål. Personen ska också ha förmåga för sakkunnig bedömning och tydlig dokumentering av besiktningsresultat – medräknat behövliga hänvisningar till respektive punkter i författningarna och standarderna.

Den som ansöker om besiktnings rätt kan visa sin yrkeskunskap med ett behörighetsintyg som minst motsvarar det intyg som krävs också av dem som leder arbeten vid besiktningsobjekten i fråga, samt med flera års arbetserfarenhet i uppgifter som ger förtrogenhet med besiktningsverksamheten för och elsäkerheten hos de anläggningar som ska besiktas.

Obundenhet och opartiskhet

Om besiktningsmannens jävsgrunder bestäms i 27–29 § i förvaltningslagen (434/2003). Besiktningsmannen ska stå fri från organisatoriska, kommersiella, ekonomiska och andra förbindelser som kan påverka hens besiktningsbeslut. Med hänsyn till besiktningsobjektet ska personen alltså vara en s.k. tredje part som ska uppfylla bl.a. följande krav:

  1. Besiktningsmannen är oberoende av parterna som tar del i verksamheten. Därför kan personen inte vara projekterare, tillverkare, leverantör, installatör, köpare, underhållare eller innehavare av besiktningsobjektet – inte heller en representant för eller en anställd hos sådan. Obundenheten anses bli äventyrad också i det fallet att företaget eller organisationen med ovan nämnda förbindelser till anläggningen har bestämmanderätt vid det företag vars anställd eller representant besiktningsmannen är. Detta förekommer vanligen bl.a. i koncernbolag.
  2. Besiktningsmannen får inte ta del i någon verksamhet som äventyrar personens obundenhet och opartiskhet vid besiktningsarbete och beslutsfattande.