Först på olycksplatsen

Slå först på varningsblinkers och sätt ut en varningstriangel.

Skaffa en överblick över olycksplatsen:

  • Antal skadade
  • Antal fordon
  • Är någon fastklämd
  • Finns farligt gods (orange skylt)
  • Ring Alarmcentralen 112, berätta vem du är, var du är, vad som har hänt.
  • Rädda liv

Var försiktig – tänk på att bilens airbag kan lösa ut. Om en skadad person har bra andning och cirkulation och det inte är någon risk för brand – låt denne sitta kvar i bilen.

Om det finns skadade

Är de skadade vid medvetande?

Tala till dem. Får du ingen reaktion, gå vidare enligt LABC-metoden (Livsfarligt läge, Andning, Blödning, Cirkulationssvikt).

Livsfarligt läge

För bort skadad person från allvarliga faror som brand, vatten, järnvägsspår.

Se till att andningsvägarna är fria

Se, lyssna, känn om personen andas.

Om personen inte andas, ge mun-mot-munandning.

Lägg personen i framstupa sidoläge.

Stoppa större blödningar med tryckförband och håll den skadade kroppsdelen högt.

Ge aldrig den skadade mat eller dryck.

Tänk på att behandla skadade efter de fyra V:na:
  • vila
  • värme
  • varsamhet
  • vänlighet