Innan du lämnar ett klagomål

Kontakta först motparten, med andra ord den person som du haft att göra med i ärendet och med vilken du ingått avtalet. För det mesta kan ärendena lösas med diskussioner. Felanmälan eller reklamation skall enligt lagen göras inom skälig tid efter det att felet upptäckts eller borde ha upptäckts. Rätten att göra felanmälan är med andra ord inte beroende av den tidpunkt när avtalet ingåtts eller till eventuell garantitid. Dock är det skäl att felanmälan sker utan dröjsmål. Ett ärende som nyligen inträffat är lättare att reda ut än ett ärende som hunnit bli gammalt. Man måste bereda motparten möjlighet att korrigera felet.

Även om du inte står i avtalsförhållande med tidigare försäljningsled, t.ex. med en partihandel, importören eller tillverkaren, kan du också delge dem dina krav. I ärenden som gäller köp av en nybyggd bostad kan du framföra klagomål som gäller fel i hushållsmaskinerna inte bara till den som sålt lägenheten utan också till apparatleverantören. Det är ändå skäl att i första hand försöka ordna saken med säljaren. Säljaren kan inte skjuta över ansvaret på någon annan.

Om du betalar en produkt eller tjänst med kredit, t.ex. med kreditkort eller genom avbetalningsköp, ansvarar kreditgivaren vid sidan om säljaren för fel i produkten. Gör alltså felanmälan också till kreditbolaget, om ärendet drar ut på tiden och blir komplicerat.

I konsumentrelationer kan det också bli fråga om annat än att en produkt har fel. Leveransen kan bli försenad, det kan bli tvist om det rätta priset eller andra avtalsbrott. Uppgifter om dina rättigheter och skyldigheter får du t.ex. genom konsumentrådgivaren eller på ett bibliotek.

Fel i en produkt kan också innebära annat än ett rent tekniskt fel. Produkten måste också vara lämplig för sitt ändamål, motsvara det exemplar som presenterats före köpet, hålla under en normal livslängd för produkten och uppfylla de givna specifikationerna. En tjänst måste utföras med omsorg och yrkeskunskap.

Om ett fel föreligger kan du av din motpart kräva

1. rättelse av felet, alltså byte av produkten till en felfri sådan eller reparation av felet

2. nedsättning av priset

3. i sista hand, om felet inte kan rättas till eller gottgöras med prisnedsättning, får du kräva att köpet återgår.

Du har också rätt att få ersättning för skada som du lidit på grund av felet, som kostnader och annan ekonomisk förlust. Att felet irriterar dig och att du haft besvär av det kan inte ersättas.

Om samförstånd inte nås, hjälper konsumentrådgivaren dig att gå vidare i ärendet. Konsumentrådgivaren kan utreda och försöka jämka i frågan. Konsumentrådgivaren ger dig också upplysningar om vardera partens rättigheter och skyldigheter, och vid behov får du hjälp med att upprätta en klagoskrift till konsumenttvistenämnden.

Kom alltså ihåg att först kontakta motparten innan du går vidare till övriga åtgärder. Det kan visa sig att det är mycket lättare än du tänkt dig att ordna upp saken. Det är mycket möjligt att det inte alls föreligger någon tvist!