Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Fiske, fiskar och kräftor

På Åland finns säkra fynd av 58 fiskarter. De viktigaste fiskarterna ekonomiskt sett på Åland är abborre, gädda, gös, lax och sik. Två kräftarter finns på Åland.

Åland har egen fiskerilagstiftning. I enlighet med lagen om fiske tillkommer fiskerätten med vissa undantag vattenområdets ägare.

Fiskevård innebär att förbättra förhållanden för fisk. En viktig åtgärd är att bevara, upprätthålla och restaurera lek- och uppväxtområden.

Fiskeribyrån utför årligen tre provfisken på Åland.

Ålands fiskevårdscentrum, tidigare Ålands fiskodling, kläcker och föder upp yngel av havsöring, sik och gädda. Det är främst fiskelag och fiskevårdssammanslutningar som köper ynglen för utplantering i de egna vattenområdena. För yngelproduktionen används enbart rom från fisk fångad på Åland.

Publicerad 18.5.2015 kl. 10:02
Uppdaterad 17.8.2022 kl. 15:34