Jordförvärv på Åland

Att äga eller hyra mark på Åland kan förutsätta jordförvärvstillstånd från Ålands landskapsregering. Syftet med reglerna om jordförvärv är att marken främst ska ägas av personer som är bosatta på Åland. Du behöver inte tillstånd om du har hembygdsrätt. Du som flyttar till Åland för att bosätta dig här kan ofta få tillstånd från landskapsregeringen för att äga eller hyra mark. Du ansöker om jordförvärvstillstånd med blanketten som du hittar i rutan Blanketter här intill.

Behöver jag ett jordförvärvstillstånd?

Du behöver inte jordförvärvstillstånd om du har hembygdsrätt. Då kontrollerar lantmäteriet att du har hembygdsrätt före lagfart beviljas. Du behöver inte ansöka om jordförvärvstillstånd i vissa andra fall då du förvärvar mark i landskapet. Till de vanligaste fallen hör följande:

  • Barn som får mark genom arv eller testamente efter sina föräldrar.
  • Barn som får vissa förskott på arv av sina föräldrar.
  • Efterlevande make eller maka som får mark genom arv eller testamente.
  • Vissa arvingar (föräldrar, syskon, halvsyskon samt bröstarvingar till dem) om marken är under 4 000 m2.
  • Hyra av mark under högst fem år.
  • Mark för näringsutövning enligt särskilda i lag angivna villkor.

Aktier och andelar i bolag eller andra juridiska personer klassas som lös egendom. Du behöver inte söka tillstånd från landskapsregeringen vid köp av aktier och andelar som ger rätt till bostadsyta, förutsatt att tillståndet för den juridiska personen inte kräver det.

Kan jag få ett jordförvärvstillstånd?

Om du behöver ett jordförvärvstillstånd från landskapsregeringen är du intresserad av om tillstånd kan beviljas. I lagstiftning finns grunder för när landskapsregeringen ska bevilja dig ett tillstånd. I övriga fall kan tillstånd beviljas efter prövning och enligt beslutspraxis. Landskapsregeringen ska beakta bland annat anknytning till Åland och avsikt att bosätta sig i landskapet samt markområdets storlek, beskaffenhet och användningsändamål.

Behov av jordförvärvstillstånd uppstår i samband med många olika slag av förvärv och livssituationer, men nedanför ges tre typiska exempel.

1. Flytt till Åland

Du har fått arbete på Åland och vill flytta hit med din familj. Du undrar om du kan köpa ett egnahemshus som är till salu. Du ska få ett jordförvärvstillstånd om marken understiger 4 000 m2. Marken ska finnas inom planerat område, bykärna eller annat område som är avsett för fast bosättning. Marken får gränsa till vatten inom planerat område. Till marken får inte höra andel i samfällda vatten- och jordområden eller jakt- och fiskerättigheter. Ditt tillstånd kommer att innehålla ett villkor som förutsätter fast bosättning.

2. Fem år bosatt på Åland

Du har bott över fem år på Åland, men kan inte få hembygdsrätt eftersom du saknar finskt medborgarskap. Du undrar om du ändå kan köpa en fin sommarstuga ute i skärgården. Du ska i regel få jordförvärvstillstånd om du bott i landskapet de fem senaste åren.

3. Fritidsboende för utflyttad ålänning

Du har vuxit upp på Åland men sedan flyttat bort för att studera eller arbeta. Du har förlorat din hembygdsrätt men skulle vilja köpa ett fritidshus på Åland. Du ska i regel få ett jordförvärvstillstånd om du är uppvuxen i landskapet samt markområdet och ditt tidigare markinnehav understiger 4 000 m2. Marken får inte vara av ett attraktivt eller känsligt strandområde.

Lagstiftning

Bestämmelser om när landskapsregeringen ska bevilja jordförvärvstillstånd åt fysiska personer finns i 4 § landskapsförordning (2003:70) om jordförvärvstillstånd.

Bolag och andra juridiska personer

Då ett bolag eller annan juridisk person söker om jordförvärvstillstånd prövar landskapsregeringen ansökan främst utgående från syftet med förvärvet, bolagets verksamhet och hemort samt styrelsens sammansättning. Landskapsregeringen kan foga villkor till tillståndet. Bestämmelser om när landskapsregeringen kan och ska ge tillstånd åt bolag och andra juridiska personer finns i 6 § landskapsförordning (2003:70) om jordförvärvstillstånd.

Hur söker jag ett jordförvärvstillstånd?

En ansökan om jordförvärvstillstånd måste gälla ett specificerat markområde. Du bör beakta behovet av jordförvärvstillstånd då du köper ett markområde. Du kan söka om tillstånd för ett planerat förvärv, dvs. före du har köpt markområdet. Ett annat alternativ kan vara att köpa marken med ett förbehåll om att äganderätten övergår först när tillstånd beviljas.

Du kan även köpa marken före du söker om tillstånd. Om tillstånd inte beviljas förutsätter landskapsregeringen att marken överlåts inom sex månader till någon som har rätt att äga den. Om detta inte sker kan marken säljas på offentlig auktion.

Du ansöker om jordförvärvstillstånd genom att fylla i det digitala ansökningsformuläret som finns i rutan Blanketter här intill och lämnar in den med bilagor till landskapsregeringen. Du kan även få blanketten i landskapsregeringens reception eller hemskickad på begäran. Då ansökan är komplett skickas den till berörd kommun för utlåtande. Efter att kommunen gett sitt utlåtande fattar landskapsregeringen beslut.

Handläggningstiden är normalt två till tre månader. På grund av ärendemängd och personalbrist är handläggningstiden just nu längre än normalt. Avgiften för ansökan om åländskt jordförvärvstillstånd är 324 euro.