Miljöersättning

EU medfinansieras

För miljöåtgärder som genomförs på åkermark eller naturbeten kan betalas miljöersättning. Miljöersättningen ska kompensera stödmottagaren för alla eller delar av de merkostnader och inkomstbortfall som de gjorda åtgärderna föranleder.

Ett femårigt åtagande

Ersättningen betalas på basen av femåriga åtaganden. Den som ingår ett åtagande förbinder sig att genomföra förutbestämda åtgärder enligt fastställds villkor under hela åtagandeperioden. Åtgärderna som måste genomföras är beroende av vilket åtagande som stödmottagaren har ingått. 

Information om miljöersättning finns på stöd.ax. 

Miljöersättning kan erhållas på basen av följande åtaganden

 • Gårdsomfattande miljöåtagande
 • Åtagande om anläggning av gräsbevuxna skyddszoner
 • Åtagande om naturbetesskötsel
 • Åtagande om riktade skötselåtgärder på naturbeten

Gårdsomfattande miljöåtagande

Målsättningen är att skapa ett flerårigt planering-, antecknings- och uppföljningssystem av gårdsbruksenhetens miljövårdsåtgärder och ett grundmaterial med hjälp av vilket olika miljö-, klimat- och vattenvårdsinsatser effektivt kan riktas till rätta platser på den egna gården.

Det gårdsomfattande miljöåtagandet består av obligatoriska åtgärder och valbara skiftesvisa komplement.

Till de obligatoriska åtgärderna hör

 • en skriftlig odlings- och gödslingsplan
 • en klimat- och miljöplan
 • miljö- och klimatskolning
 • markkartering
 • omfattande jordanalys
 • skiftesvisa anteckningar

Utöver de obligatoriska åtgärderna är det möjligt att välja frivilliga skiftesvisa komplement. De valbara skiftesvisa åtgärderna är:

 • odling av markförbättrande växter och saneringsväxter
 • odling av fånggröda
 • alternativa växtskyddsmetoder i trädgårdsodling
 • främjande av cirkulär ekonomi
 • odling av dragväxter för bin

De frivilliga skiftesvisa komplementen kan väljas årligen och de anges i den årliga ansökan om utbetalning.

Åtagande om anläggning av gräsbevuxna skyddszoner

Målsättning är att skapa ett långvarigt växttäcke på sådana åkrar som annars skulle odlas med ettåriga grödor och därigenom minska erosionen och näringsläckaget från jordbruket.

Skyddszonen ska anläggs längs vattendrag på åkermark i områden där landskapsregeringen i en översiktsplan har konstaterat att det finns behov av att anlägga skyddszoner som en vattenförbättrande åtgärd.

Skyddszonen ska vara minst tre meter bred och anläggas genom sådd av flerårigt gräsfrö. Om det på området redan finns en godtagbar växtlighet som anlagts tidigare behöver växtligheten inte anläggas på nytt. 

Åtagande om naturbetesskötsel

Målsättningen är att bevara ett öppet kulturlandskap och att säkerställa en fortsatt betesdrift på sådana naturbeten som brukats på ett traditionellt sätt genom betning.

I ett åtagande om naturbetesskötsel kan ingå naturbeten på kulturmark, ängar, strandängar och hagmark. Åtagandet kan inte omfatta sådana beten som är permanent gräsmark.

Betena som omfattas av åtagandet ska skötas med betande husdjur och vid behov ska kompletterande skötselåtgärder utföras så att betet inte växer igen. I skärgården kan betena bestå av en mosaikartad naturtyp med inslag av berghällar, strandpartier, buskmark och mager lågproduktiv naturskogsartad barrblandskog eller hällmarkstallskog som inte har påverkats av skogsskötselåtgärder och som enligt tradition har varit betad.

Åtagande om riktade skötselåtgärder på naturbeten

Målsättningen är att bevara naturbeten och öka mångfalden i jordbrukslandskapet genom att med riktade insatser förbättra skötseln av naturbeten och därmed skapa möjligast gynnsamma livsmiljöer för den värdefulla betesfloran och faunan och att trygga dess överlevnad i livskraftiga populationer.

För varje bete som ingår i åtagandet ska en individuell skötselplan göras upp av jordbrukaren och en rådgivare i samarbete. Skötselplanen ska göras utgående från betets karaktär, artsammansättning och behov av skötsel. Arealen som omfattas av åtagandet ska skötas i enlighet med skötselplanen.

I skötselplanen definieras de åtgärder som stödmottagaren ska genomföra under åtagandeperioden. Skötselåtgärderna ska minst omfatta betning med betande husdjur och vid behov ska kompletterande skötselåtgärder så som slåtter och röjning av mindre buskage och enskilda träd utföras.

Ansökan görs i Viputjänsten

Ansökan om åtagande görs elektroniskt i Viputjänsten i samband med den årliga stödansökan.

Efter att åtagandet har ingåtts ska en ansökan om utbetalning lämnas in årligen i samband med ansökan om åkerstöd i Viputjänsten. 

Ersättningsbelopp

Åtgärd Euro/ha

Gårdsomfattande miljöåtagande, obligatoriska åtgärder

- åkerväxter

- trädgårdsväxter

 

45

113

Odling av markförbättrande växter och saneringsväxter 223
Odling av fånggröda 109
Alternativa växtskyddsmetoder i trädgårdsodling 500
Främjande av cirkulär ekonomi 75
Odling av dragväxter för bin 275
Åtagande om anläggning av gräsbevuxna skyddszoner 353
Åtagande om naturbetesskötsel 235
Åtagande om riktade skötselåtgärder på naturbeten 645