Vatten och skärgård

En god vattenkvalitet är en förutsättning för verksamheten på många viktiga områden i vårt samhälle. Vatten används t.ex. till dricksvatten, odling, friluftsliv, energiproduktion, transporter och reningsprocesser. Verksamheter på land och i vatten påverkar i stor utsträckning vattnets kvalitet, den biologiska mångfalden och organismernas livsmiljö samt kulturmiljövärden och friluftsliv. Här kan du läsa om Ålands landskapsregerings arbete för att uppnå en hållbar mark- och vattenanvändning.

Landskapsregeringens mål med vattenvård är att skapa en ekosystembaserad och långsiktigt hållbar förvaltning av landskapets vattenområden. I arbetet ingår även internationellt samarbete för att förbättra Östersjön. Här hittar du mer information om landskapsregeringens övergripande mål för vattenvård. Du kan också läsa om hur du som medborgare eller representant för en intressentgrupp kan delta både i planeringen av vattenvården och i det praktiska genomförandet av åtgärderna.