Infrastrukturavdelningen

Infrastrukturavdelningens uppdrag är att upprätthålla och utveckla landskapets trafiksystem på ett så miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbart sätt som möjligt, så att trafikanternas berättigade krav och förväntningar på en rimlig och säker trafik tillgodoses. Avdelningen sköter även plan- och bygglagsfrågor, geografiska informationssystem (GIS), bostadsärenden samt el- och energifrågor.

Avdelningen är organiserad som en beställar-utförarorganisation, och består av tre byråer, tre fristående enheter samt har två underliggande myndigheter, Elmarknadsmyndigheten och Fordonsmyndigheten.

Byråer vid infrastrukturavdelningen

Allmänna byrån

Vid allmänna byrån finns avdelningens administration, juridiska stöd och sekretariatet för nämnden för enskilda vägar. Här handläggs bl.a. ärenden om lagstiftning, trafiktillstånd, bilskolor, bostadstadsproduktion och -förbättringar, hyresförhållanden, byggnadsstatistik, elsäkerhet, hissäkerhet och energi.

Vägnätsbyrån

Vägnätsbyrån ansvarar för landskapets vägnät och är i första hand en beställarorganisation som arbetar med strategisk trafikplanering, trafiksäkerhet, farleder samt byggande och underhåll av vägar, broar, hamnar, bryggor, kanaler och färjfästen. Byrån erbjuder även vissa tjänster till kommuner och privata aktörer. Vid byrån finns vägunderhållsenheten som utför drifts- och underhållsåtgärder på landskapets vägar, broar, hamnar, flygfält och helikopterplattor.

Transportbyrån

Transportbyrån ansvarar för inköp av trafiktjänster samt utförs vissa stödtjänster.  Vid byrån upphandlas färjetrafik, kollektivtrafik, flygtrafik samt ordnas med oljeskydd.