Europeiska havs-, fiskeri- och vattenbruksfonden 2021-2027

EU medfinansieras

Ålands landskapsregering ansvarar för landskapets förvaltning och genomförande av Europeiska havs-, fiskeri- och vattenbruksfondens program för Finland 2021 – 2027. 

Enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1139 om Europeiska havs-, fiskeri- och vattenbruksfonden möjliggörs endast ett program per medlemsland. 

Lokalt ledd utveckling (Leader-metoden) kommer att implementeras som en del av programgenomförandet. Landskapsregeringen kommer att utse en lokal aktionsgrupp som får i uppgift att genomföra den lokala utvecklingsstrategin som gruppen har tagit fram. 

Riktlinjer för inlämnande av förslag till utvecklingsstrategi för genomförandet av lokalt ledd utveckling inom Europeiska havs-, fiskeri- och vattenbruksfondens program 2021-2027

Den lokalt ledda utvecklingen baserar sig på principen nerifrån och upp och genomförs i enlighet med en lokal utvecklingsstrategi där det framkommer vilka insatser som ska prioriteras under kommande programperiod.

Landskapsregeringen inbjuder nu intressenter att lämna förslag till lokal utvecklingsstrategi för genomförandet av lokalt ledd utveckling inom Europeiska havs-, fiskeri- och vattenbruksfondens program 2021 – 2027. Förslaget till utvecklingsstrategi skall lämnas till landskapsregeringen senast den 30.11.2023

Sökanden ska vara en ideell förening som är öppen för alla.

Landskapsregeringen kommer att utse en lokal aktionsgrupp som får i uppgift att genomföra den utvecklingsstrategi som gruppen har tagit fram i nära samarbete med aktörer i lokalsamhället. Genomförandet av utvecklingsstrategin knyter till programmets prioritering 3 Möjliggöra en hållbar blå ekonomi i kust-, ö- och inlandsområden och främja utvecklingen av fiske- och vattenbrukssamhällen. Strategier inom lokalt ledd utveckling bör säkerställa att lokalsamhället inom fiske- och vattenbruksområden bättre nyttjar och drar fördel av de möjligheter som den blå ekonomin erbjuder och att de tar vara på och stärker miljömässiga, kulturella, sociala och mänskliga resurser. De projekt som stöds inom ramen för lokalt ledd utveckling ska framför allt främja verksamheter inom fiskerinäringen värdekedja, dvs inom fiske, vattenbruk, förädling och handel samt fisketurism eller en förbättring av fiskresursernas tillstånd. Inom ramen för utvecklingsstrategin beviljas inga direkta kommersiella företagsstöd. 

Landskapsregeringen kommer att bedöma strategiförslagen utifrån innehåll samt hur gällande kriterier uppfylls. 

Den lokala utvecklingsstrategin ska innehålla följande: 

a) Det geografiska området och den befolkning som omfattas av strategin. 

b) Lokalsamhällets delaktighet i utvecklingen av strategin. 

c) En analys av områdets utvecklingsbehov och möjligheter. 

d) Strategins mål, inklusive mätbara mål för resultat och relaterade planerade åtgärder. 

e) Förvaltnings-, övervaknings- och utvärderingsarrangemang, som visar den lokala aktionsgruppens kapacitet att genomföra strategin. 

f) En finansieringsplan, inklusive det planerade anslaget från varje fond, och i förekommande fall det planerade anslaget från Ejflu och varje program som berörs. Den kan även innehålla typer av åtgärder och insatser som ska finansieras av respektive berörd fond. 

Landskapsregeringen har fastställt följande kriterier för val av lokala utvecklingsstrategier: 

  • Strategin svarar mot lokala behov och nyttjar lokala styrkor och möjligheter 
  • Strategin är tydlig och logisk 
  • Strategin främjar nätverkande och samarbete med andra aktörer inom området 
  • Graden av innovativ inriktning som visar på nya möjligheter att vända eller förstärka utvecklingen i området och som lyfter fram nya arbetssätt och samverkansformer 
  • Strategin syftar till att på ett övergripande sätt främja utvecklingen av fiskerinäringen och att skapa ett mervärde i värdekedjan av fiskeriprodukter
  • Strategin har ett fokus på allmännyttiga insatser, som indirekt kan gynna även utvecklandet och bevarandet av konkurrenskraft för mikro- och småföretagare
  • Strategin stöder förverkligandet av de strategiska utvecklingsmålen i utvecklings- och hållbarhetsagendan för Åland
  • Strategin främjar bevarandet av kulturarvet, i synnerhet i koppling till fiskerinäringen
  • Strategin innehåller en kommunikationsplan

I programdokumentet finns ytterligare information om lokalt ledd utveckling och exempel på åtgärder som kan få stöd. Bestämmelser om lokalt ledd utveckling finns i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1060 om fastställande av fondgemensamma bestämmelser (se särskilt artikel 28 och 31-34) samt i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1139 om Europeiska havs-, fiskeri- och vattenbruksfonden (se särskilt artikel 29 och 30). Landskapsregeringens principer för genomförande av Europeiska havs-, fiskeri- och vattenbruksfonden samt principer om stödberättigande kostnader gäller även för stöd som ges inom ramen för lokalt ledd utveckling.