Statens roll i den åländska samhällsekonomin

Staten återför medel till landskapet

Precis som i övriga landet uppbär staten skatter, tullar och avgifter på Åland. Huvuddelen av de skatter som uppbärs på Åland är statliga skatter som går in i statens budget.

Eftersom landskapet inte genom egen beskattning eller andra intäkter fullt ut kan finansiera de egna lagstiftnings- och förvaltningsområdena återför staten medel till landskapet. Detta sker enligt självstyrelselagen årligen genom avräkning och skatteavräkning. Det finns även möjlighet att ansöka om extra anslag samt tillskott under exceptionella förhållanden.

Avräkningsbeloppet

Genom en avräkning (avräkningsbeloppet) allokerar staten årligen medel till landskapet för att utgifterna för självstyrelsen ska kunna täckas (självstyrelselagen 46 §).  Avräkningen sker genom ett anslag i statsbudgeten. Anslaget består av avräkningsbeloppet om 0,47 % av inkomsterna i statsbokslutet med undantag för skatt på förvärvs- och kapitalinkomster, rundradioskatt, källskatt som betalas av begränsat skattskyldiga, samfundsskatt, tonnageskatt, lotteriskatt samt nya statslån. Vid beräkningen av avräkningsbeloppet ska dessutom beaktas hälften av förändringen i befolkningstalet för Åland i förhållande till hela Finlands befolkningstal (Ålands befolkningsandel) från och med den 31 december 2020. Ökar Ålands befolkningsandel höjs avräkningsbeloppet, minskar befolkningsandelen sänks avräkningsbeloppet. Avräkningsbeloppet utgör ungefär drygt 50 % av de totala intäkterna i landskapets budget och kallas i dagligt tal för klumpsumman.

Skatteavräkning

I skatteavräkning återförs till landskapet Åland årligen av statsmedel beloppen för de på Åland för respektive skatteår debiterade statliga förvärvs- och kapitalinkomstskatterna, källskatten som betalas av begränsat skattskyldiga, samfundsskatten och tonnageskatten. Därtill återförs årligen av statsmedel den på Åland betalda lotteriskattens belopp (självstyrelselagen 49 §). Skatteavräkningen verkställs årligen i efterhand för varje skatteår. På skatteavräkningsbeloppet betalas månatliga förskott. I systemet finns även en s.k. säkerhetsklausul så att om utfallet av samfundsskattens och kapitalinkomstskattens sammanlagda belopp, med mer än 10 procent understiger det respektive belopp som landskapet Åland skulle ha fått på basis av om motsvarande skatt istället hade ingått i avräkningsbeloppet, tillkommer mellanskillnaden landskapet Åland.

Skattegottgörelse

Systemet med skattegottgörelse har avslutats så att skattegottgörelse betalades sista gången år 2022 för skatteår 2020. Från och med skatteår 2021 används skatteavräkning enligt ovanstående.

Enligt det tidigare systemet utbetaldes skattegottgörelse om den i landskapet för ett skatteår debiterade inkomst- och förmögenhetsskatten översteg 0,5 procent av motsvarande skatt i hela riket. Skattegottgörelsen fastställdes och utbetalades efter det att beskattningen hade slutförts, dvs. två år i efterskott. Skattegottgörelse betalades till landskapet för skatteåren 1993 - 2020.  

Extra anslag

Lagtinget kan ansöka om extra anslag för osedvanligt stora engångsutgifter som inte rimligen kan finansieras med budgeten för landskapet Åland (självstyrelselagen 50 §). Extra anslag har beviljats tre gånger sedan år 1993 och i samtliga fall för att trygga elförsörjningen på Åland.

Tillskott under exceptionella förhållanden

Självstyrelselagen gör det även möjligt för landskapsregeringen att ansöka om tillskott under exceptionella förhållanden (benämndes särskilda bidrag före år 2021), såsom vid naturkatastrofer och väsentliga rubbningar i samhällsekonomin som särskilt drabbar landskapet (självstyrelselagen 51 §). Tillskott under exceptionella förhållanden/särskilt bidrag har beviljats en gång sedan år 1993 med anledning av Covid-19-pandemins inverkan år 2020. 

Ålandsdelegationen  

Ålandsdelegationens roll i systemet är att verkställa avräkningen och skatteavräkningen, ge förslag till statsrådet om ändring av avräkningsgrunden samt bevilja extra anslag och tillskott under exceptionella förhållanden samt fatta beslut om de villkor som möjligen förenas med dem (självstyrelselagen 56 §). De tre första uppgifterna är tekniska till sin natur medan uppgiften beträffande extra anslag och tillskott under exceptionella förhållanden är att avgöra om de ska beviljas eller inte. I samtliga ekonomiska frågor ska delegationens beslut stadfästas av republikens president.

Läs om Ålandsdelegationen på statens ämbetsverks webbplats

Självstyrelselagen hittar du genom att välja ämnesområdet Åländsk lagstiftning.