Beslut och lagstiftning

Jaktlagstifting

Här återges gällande jaktlagstiftning. Läsaren uppmärksammas på att här kan förekomma felaktigheter samt att ett fullständigt uppdaterat regelverk endast finns i Ålands författningssamling (ÅFS) i pappersform. En digital variant av Ålands författningssamling hittar du genom att välja ämnesområdet Åländsk lagstiftning. Länkarna nedan leder direkt till Ålex landskapsregeringens uppdaterade digitala lagsamling. Observera dock att nya lagar eller ändringar i lagar kan ha upp till en månads fördröjning innan uppdatering. 

Övriga riktlinjer och beslut tagna gällande jakt och viltvård hittar du som bilagor.

Första augusti ändrades jaktlagen på några punkter dessa ändringar är med i Ålex ovan men du hittar dem även här:

Ändring av jaktlagen 1 augusti 2023.

Blyförbud i våtmarksområden

Sedan den 16 februari 2023 får blyhagel inte användas vid jakt på våtmarker eller inom deras skyddszoner (100 meter). Förbudet grundar sig på den begränsning av användningen av hagelammunition som EU-kommissionen antog i januari 2021 och gäller i hela EU.
Läs mer i förordningen: Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier

Till stöd för efterlevnaden och övervakningen har en karta som definierar områdena som omfattas av begränsningarna tagits fram. Kartan finns publicerad i jaktportalen och på denna länk: Karta över blyhagelförbud. 

Landskapsregeringen har även fastställt anvisningar gällande övervakningen av blyhagelanvändningen. I anvisningarna finns mer information om begränsningarnas exakta utformning, övervakning och påföljdsbestämmelser. Anvisningarna finns bland bilagorna.