Ålands status internationellt

Självstyrelsen och demilitariseringen

Åland är ett självstyrt landskap i Finland. Självstyrelsen tillkom i sin ursprungliga form via beslut i Nationernas förbund år 1921. Med en självstyrelse som grundar sig på internationella garantier och tack vare en kontinuerlig utveckling av självstyrelsen har ålänningarna i dag rätt att själva bestämma över många behörighetsområden.

Åland är också demilitariserat, vilket innebär att militär inte får uppehålla sig här och att Åland inte får befästas. Åland är även neutraliserat och ska därmed hållas utanför krigshändelser.

Ett självstyrt örike

Självstyrelsen ger ålänningarna rätt att stifta lagar om sina inre angelägenheter och att utöva budgetmakt. Ålands lagstiftande församling eller ”riksdag” benämns Ålands lagting. Lagtinget tillsätter landskapets regering, Ålands landskapsregering.

Ålands självstyrelse regleras i självstyrelselagen för Åland. Den kan ändras av Finlands riksdag i grundlagsenlig ordning men endast med Ålands lagtings samtycke. Ändringar i maktfördelningen mellan Åland och landet i övrigt kräver alltså att båda parter är överens. Nu gällande självstyrelselag, som är den tredje i ordningen, trädde i kraft den 1 januari 1993.

Demilitariseringen

Åland är demilitariserat sedan 1856, vilket innebär att området inte får befästas och att militär inte får uppehålla sig på området. Sedan 1921 är Åland även neutraliserat vilket innebär att Åland inte får användas för militära ändamål. Då landskapet Åland är en autonomi under finsk suveränitet skall Finland garantera att denna status bevaras.

Ålands demilitariserade och neutraliserade ställning bygger på internationella överenskommelser som regleras i ett flertal konventioner. Syftet med konventionerna är att säkerställa att Åland aldrig ska komma att användas av stater på ett sådant sätt att Åland skulle utgöra ett hot ur militär synpunkt.

Kontaktgruppen

Ålands landskapsregering deltar tillsammans med utrikesministeriet i en kontaktgrupp. Kontaktgruppen mellan utrikesministeriet och Ålands landskapsregering tillkom år 1998 genom beslut av dåvarande utrikesminister Tarja Halonen. Medlemmarna i gruppen – vilka tillsätts av utrikesministeriet och landskapsregeringen – innehar uppdraget tillsvidare.

Syftet med kontaktgruppen är att utveckla och öka Ålandsexemplets användning i internationella sammanhang och att i övrigt öka informationen om samt kontakterna till Åland.

På uppdrag av kontaktgruppen har Ålands fredsinstitut skrivit en rapport om kontaktgruppens första 20 år, rapporten hittar du sidan med rapporter på fredinstitutets webbplats.

Rapporter på fredsinstitutets webbplats

Mer information

Läs om självstyrelsen och demilitariseringen på webbplatsen www.aland.ax

På Ålands fredsinstituts webbplats finns information om Ålands självstyrelse, demilitarisering och neutralisering. Där finns även material om Ålandsexemplet, forskningsrapporter och andra publikationer.

Ålands fredsinstituts webbplats

På Ålands kulturstiftelses webbplats finns de internationella dokument som bildar grunden för Ålands internationella ställning och självstyrelse på svenska, finska, engelska och franska.

Internationella avtal på Ålands kulturstiftlses webbplats

Landskapsregeringens externpolitiska meddelande finns på webbsidan om Åland och EU (finns ovanför den här sidan i huvudmenyn).

Länk till seminariet The Legacy of the Åland Islands Solution

Den 5 april 2022 arrangerade Ålands landskapsregering i samarbete med Finlands utrikesministerium, samt Finlands och Sveriges ambassader i Haag, ett seminarium med anledning av firandet av Åland 100 år och till dess ära. Temat för seminariet var Ålandslösningen i ljuset av dess speciella folkrättsliga ställning.