Avbytarstöd och vikariehjälp

Är du berättigad till stöd?

Avbytarstödet är ett ekonomsikt stöd till husdjursgårdar för att underlätta den ekonomiska situationen vid utnyttjande av hjälp med djurskötseln vid ledigheter, sjukskrivningar och moders-, faders- och föräldraledigheter.

Lagen (ÅFS 2014:53 lagen om avbytarstöd) förutsätter att djurhållningen är av den storleken att åtminstone en företagare får sin inkomst av djuren. Den måttstock som används är att antalet husdjursenheter (se tabellen nedan), skall uppgå till minst sex. Hästar berättigar inte till djurenheter. Ett nytt lagförslag har i mars 2018 godkänts av Lagtinget, och har ytterligare kompletterats i september år 2019. Lagändringen innebär förbättringar för mindre djurgårdar att erhålla rätt till avbytarstöd, då antalet djur som motsvarar en djurenhet sänkts för dikor, tackor och getter som används för mjölkproduktion.  

Stöd för vikariehjälp vid sjukskrivning beviljas numera inte åt gårdar med annan inriktning än djurproduktion (ÅFS 2015/47), och inte heller till gårdar där djurmängden är sådan att den understiger fyra djurenheter. Vikariehjälp ges inte heller om det inom lantbruksföretaget finns någon annan som kan utföra den sjukskrivnes uppgifter.

Djurenheter
Djurslag   Antal djur som efter 1.9.2019 motsvarar en djurenhet
Nötdjur mjölkko 1
  avvanda tjurkalvar 10
  avelstjur, diko, eller diko med dikalv som är högst sex månader gammal 3
  andra avvanda ungnöt 15
Svin avelsgalt, sugga eller sugga med smågrisar 2
  andra svin 40
Getter get som är över sex månader gammal 2
  killingar 40
Får avelsbagge, dräktig tacka eller tacka med lamm 10
  mjölkfår med dilamm 10
  lamm 40
Fjäderfä höns 200
  slaktkycklingar 2000

Vilka krav ställs på avbytaren?

Avbytaren kan vara en av lantbrukaren anställd person som inte är delägare i lantbruket, eller en registrerad företagare.

Den anställde kan vara en familjemedlem över 14 år, en pensionerad förälder eller annan tim- eller månadsanställd. Utbildning inom djurhållning är inte ett krav. Av företagare krävs fo-nummer.

Företagaren kan vara enskild näringsidkare eller anställd eller delägare i ett registrerat bolag. Stödberättigade avbytartjänster kan i liten skala utföras som en biinkomst till ett lantbruk, utan att det kräver att företagaren registreras sig på annat sätt som näringsidkare.

En jordbrukare är inte bunden att använda samma avbytare under hela kalenderåret. Det är också möjligt för makar att samtidigt anlita två avbytare, ifall det krävs för att kunna hålla gemensam ledighet.

För hur många dagar har jag rätt till stöd?

För ledighet

Mjölkproducerande gårdar, äggproducenter, smågrisproducenter och jordbrukare som har nötkreatur installade året runt beviljas stöd för maximalt 300 timmar per år (30 dagar á 10 h) ifall det totala antalet djurenheter på gården uppgår till minst 18.

Mjölkproducenter, äggproducenter, smågrisproducenter och jordbrukare som har nötkreatur installade året runt och som har 6 - 17,99 djurenheter beviljas stöd för 150 timmar (30 dagar á 5 h).

Djurgårdar med betesdrift (diko- och fårproducenter, producenter med betande kvigor) över sex djurenheter beviljas stöd för ledighet för maximalt 75 timmar (15 dagar á 5 h).

Vid sjukskrivning, moderskaps-, faderskaps- och föräldraledighet

Vikariehjälp ges på basen av sjukskrivningsintyg samt intyg för moders- respektive faderskapsledighet. Det totala antalet dagar för vilka man kan få stöd är 300 dagar. Dagarna påverkar inte antalet dagar gården är beviljad annan ledighet.

Hur stort är stödet?

Ersättningen vid anlitande av en avbytare är fastställd i lagen om avbytarstöd.

Vid uttagen ledighet är ersättningen högst:

  • För en avbytarföretagare 80 % av timtaxan, dock maximalt 28 euro per timme exkl. moms. Lantbrukaren betalar själv hela momsbeloppet.
  • För en anställd 80 % av hela lönekostnaden inklusive sociala avgifter och ev. naturaförmåner, dock maximalt 18 euro per timme.

Vid vikariehjälp och faders-/moderskapsledighet betalas alltid ersättningen från den verkliga arbetstiden och är sedan 1.9.2019  högst:

  • 80 % av fakturerad momsfri avgift eller lönekostnad för 30 dagar
    • om gården anlitar företagare och har mer än 18 djurenheter och är mjölkproducenter, smågris- eller äggproducenter eller har installade djur året runt är högsta möjliga ersättningsbelopp 280 euro vid utnyttjande av avbytarföretagare. För gårdar som anlitar endast timanställda är högsta beloppet 144 euro. Längsta arbetstid som kan godkännas per dag är 10 timmar. 
    • Skötseln av djuren på gårdar med mindre än 18 djurenheter beräknas ta högst 5 timmar per dag, och för dessa gårdar är det högsta ersättningsbeloppet 140 euro per dag vid anlitande av avbytarföretagare och högst 72 euro per dag då arbetet utförs av timanställd avbytare.  
  • För den övriga sjukskrivningsperioden betalas endast ersättning motsvarande 50 % av en timanställds kostnad för maximalt 270 dagar. Övre gränsen för löne- och lönebikostnader är 18 euro, dvs. ersättningen är högst 9 euro per timme. 

Hur söker jag ut stödet?

Ansökan kan göras digitalt eller på blankett som kan fås från jordbruksbyrån eller lantbrukskanslierna.

Ansökan om att bli delaktig av stödet görs gärna i början av året men senast innan den första stödraten utbetalas genom att sända in blanketten Ansökan om avbytarstöd. I ansökan framkommer produktionsinriktning och antal djur och djurenheter samt ifall du för skötseln av djuren kommer att anlita en timanställd avbytare, en företagare eller eventuellt båda möjligheterna        

Vid utnyttjande av privat anställd avbytare används för ansökan av ersättning blanketten avbytarstöd – ersättning för privat avbytare. Lantbrukaren lämnar i detta fall själv in redovisningen. Blanketten skall kompletteras med ett löneverifikat eller annan redovisning över löne- och lönebikostnaderna. Ifall naturaförmåner ingår som en del av lönen, skall också dessa redovisas, och beaktas då som kostnad. Ur löneverifikatet skall också framgå antalet utförda avbytartimmar.

Vid utnyttjande av avbytarföretagare lämnar avbytaren in redovisning och faktura. Avbytaren gör då två fakturor. Den som lämnas till landskapsregeringen skall innehålla stöddelen och räknas ut på den momsfria summan.

  • 80 % ifall jordbrukaren varit ledig
  • 80 % för maximalt 30 dagar av jordbrukarens sjukskrivning, därefter maximalt 9 euro per timme.

Ur fakturan skall också framgå åt vem avbytaren utfört jobbet, grunden för arbetet (ledighet eller sjukskrivning, moders- eller faderskapsledighet) samt antalet utförda timmar.

Den faktura som ges till jordbrukaren innehåller de återstående delen av kostnaden för avbytarhjälpen samt momsen för hela den momsfria summan.

Lantbrukaren måste godkänna de timmar som avbytarföretagaren lämnar till landskapsregeringen. Detta kan ske direkt på fakturan, eller på annat sätt – t.ex. genom att skicka handläggaren på landskapsregeringen ett e-postmeddelande.

Hur får man tag i avbytare?

I bilagan till höger listas de avbytare som idag jobbar som avbytarföretagare, och kan kontaktas ifall man inte önskar utnyttja timanställd avbytare. För längre sjukskrivningar behöver jordbrukaren nästan hitta någon person att anställa, då de avbytarföretagare som finns omnämnda ofta redan är ganska uppbokade. Stöd betalas ut även för familjens barn eller föräldrar, ifall de är med och avlastar vid sjukskrivning eller ledighet. Enda kravet är att de betalas redovisad lön. 

Handläggare Annette Loumann kan i akuta krissituationer kontaktas för hjälp med kontakter.

Var hittar jag lagtexten?

Lagen med dess ändringar kan finns att söka i åländsk författningssamling. Då lagen ändrats i tre olika omgångar är den dock lättast att läsa i det sammanställda PM:et som finns till höger som bilaga.