Avbytarstöd och vikariehjälp

Är du berättigad till stöd?

Avbytarstödet är ett ekonomsikt stöd till husdjursgårdar för att underlätta den ekonomiska situationen vid utnyttjande av hjälp med djurskötseln vid ledigheter, sjukskrivningar och moders-, faders- och föräldraledigheter.

Lagen (ÅFS 2014:53 lagen om avbytarstöd) förutsätter att djurhållningen är av den storleken att åtminstone en företagare får sin inkomst av djuren. Den måttstock som används är att antalet djursenheter (se tabellen nedan), skall uppgå till minst sex. Kravet för att erhålla vikariehjälp är 4 djurenheter. 

I september år 2019 gjordes en lagändring för att förbättra för mindre djurgårdar att erhålla rätt till avbytarstöd, då antalet djur som motsvarar en djurenhet sänktes för dikor, tackor och getter som används för mjölkproduktion. Hästar berättigar inte till djurenheter.

Stöd för vikariehjälp vid sjukskrivning beviljas numera inte åt gårdar med annan inriktning än djurproduktion (ÅFS 2015/47), och inte heller till gårdar där djurmängden är sådan att den understiger fyra djurenheter. Vikariehjälp ges inte heller om det inom lantbruksföretaget finns någon annan som kan utföra den sjukskrivnes uppgifter.

Djurenheter
Djurslag   Antal djur som utgör en djurenhet
Nötdjur mjölkko 1
  avvanda tjurkalvar 10
  avelstjur, diko, eller diko med dikalv som är högst sex månader gammal 3
  andra avvanda ungnöt 15
Svin avelsgalt, sugga eller sugga med smågrisar 2
  andra svin 40
Getter get som är över sex månader gammal 2
  killingar 40
Får avelsbagge, dräktig tacka eller tacka med lamm 10
  mjölkfår med dilamm 10
  lamm 40
Fjäderfä höns 200
  slaktkycklingar 2000

Vilka krav ställs på avbytaren?

Avbytaren kan vara en av lantbrukaren anställd person som inte är delägare i lantbruket, eller en registrerad företagare.

Den anställde kan vara en familjemedlem över 13 år, en pensionerad förälder eller annan tim- eller månadsanställd. Utbildning inom djurhållning är inte ett krav. Av företagare krävs fo-nummer.

Företagaren kan vara enskild näringsidkare eller delägare i ett registrerat bolag. Stödberättigade avbytartjänster kan i liten skala utföras som en biinkomst till ett lantbruk, utan att det kräver att företagaren registreras sig på annat sätt som näringsidkare.

En jordbrukare är inte bunden att använda samma avbytare under hela kalenderåret. Det är också möjligt för makar att samtidigt anlita två avbytare, ifall det krävs för att kunna hålla gemensam ledighet.

För hur många dagar har jag rätt till stöd?

För ledighet

Mjölkproducerande gårdar, äggproducenter, smågrisproducenter och jordbrukare som har nötkreatur installade året runt beviljas stöd för maximalt 300 timmar per år (30 dagar á 10 h) ifall det totala antalet djurenheter på gården uppgår till minst 18.

Mjölkproducenter, äggproducenter, smågrisproducenter och jordbrukare som har nötkreatur installade året runt och som har 6 - 17,99 djurenheter beviljas stöd för 150 timmar (30 dagar á 5 h).

Djurgårdar med betesdrift (diko- och fårproducenter, producenter med betande kvigor) över sex djurenheter beviljas stöd för ledighet för maximalt 75 timmar (15 dagar á 5 h).

Vid sjukskrivning, moderskaps-, faderskaps- och föräldraledighet

Vikariehjälp ges på basen av sjukskrivningsintyg samt intyg för moders- respektive faderskapsledighet. Det totala antalet dagar för vilka man kan få stöd är 300 dagar. Dagarna påverkar inte antalet dagar gården är beviljad annan ledighet.

Hur stort är stödet?

Ersättningen vid anlitande av en avbytare är fastställd i lagen om avbytarstöd.

Vid uttagen ledighet är ersättningen högst:

  • För en avbytarföretagare 80 % av timtaxan, dock maximalt 28 euro per timme exkl. moms. Lantbrukaren betalar själv hela momsbeloppet.
  • För en anställd 80 % av hela lönekostnaden inklusive sociala avgifter och ev. naturaförmåner, dock maximalt 18 euro per timme.

Vid vikariehjälp och faders-/moderskapsledighet betalas alltid ersättningen från den verkliga arbetstiden och är sedan 1.9.2019  högst:

  • 80 % av fakturerad momsfri avgift eller lönekostnad för 30 dagar
    • om gården har mer än 18 djurenheter och är mjölkproducenter, smågris- eller äggproducenter eller har installade djur året runt är högsta möjliga ersättningsbelopp 280 euro vid utnyttjande av avbytarföretagare, dvs arbetsmängden kan inte avklaras på mindre än 10 timmar. I normalfall är arbetsdagen dock högst 8 timmar. För gårdar som anlitar endast timanställda blir motsvarande belopp 144 euro.
    • Skötseln av djuren på gårdar med mindre än 18 djurenheter beräknas ta högst 5 timmar per dag, och för dessa gårdar är det högsta ersättningsbeloppet 140 euro per dag vid anlitande av avbytarföretagare och högst 72 euro per dag då arbetet utförs av timanställd avbytare.  
  • För den övriga sjukskrivningsperioden betalas endast ersättning motsvarande 50 % av en timanställds kostnad för maximalt 270 dagar. Övre gränsen för löne- och lönebikostnader är 18 euro, dvs. ersättningen är högst 9 euro per timme. 

Hur söker jag ut stödet?

Du fyller i den digitala blanketten Ansökan om avbytarstöd på landskapsregeringens webbplats. En pappersblankett kan fås från jordbruksbyrån eller lantbrukskanslierna.

För att bli delaktig av stödet skall du fylla i blanketten gärna i början av året men senast innan den första stödraten utbetalas . I ansökan anger du produktionsinriktning och antal djur, samt ifall du för skötseln av djuren kommer att anlita en timanställd avbytare, en företagare eller eventuellt båda möjligheterna        

Du skall också fylla i blanketten avbytarstöd – ersättning för privat avbytare ifall du själv anställt din avbytare och betalar ut lön. Till blanketten bifogar du löneverifikatet och annan redovisning över löne- och lönebikostnaderna. Ifall du betalar en del av lönen som naturaförmån och det ingår som en del av lönen, skall du också redovisa dem, och de beaktas då som kostnad. Det är också viktigt att antalet utförda avbytartimmar syns på löneverifikatet. Är du sjukskriven eller föräldraledig behöver du också bifoga en timlista över arbeten avbytaren gjort.

Har du använt dig av en avbytarföretagare är det avbytarföretagaren som lämnar in redovisning och faktura. Avbytaren gör då två fakturor. Den som lämnas till landskapsregeringen skall innehålla stöddelen och beräknas på timtaxan innan påslaget av moms.

  • 80 % av den momsfria kostnaden ifall jordbrukaren varit ledig
  • 80 % för maximalt 30 dagar av en jordbrukares sjukskrivning, därefter maximalt 9 euro per timme.

På fakturan skall man kunna läsa åt vem avbytaren utfört jobbet, grunden för arbetet (ledighet eller sjukskrivning, moders- eller faderskapsledighet) samt antalet utförda timmar.

Den faktura som ges till jordbrukaren innehåller de återstående delen av kostnaden för avbytarhjälpen samt momsen för alla timmar avbytaren jobbat.

Ifall det gäller sjukskrivning eller föräldraledighet måste du som lantbrukare godkänna de timmar som avbytarföretagaren lämnar till landskapsregeringen. Tydligast gör du det genom att godkänna timlistan över utförda arbeten.

Hur får man tag i avbytare?

I bilagan till höger listas de avbytare som idag jobbar som avbytarföretagare, och kan kontaktas ifall man inte önskar utnyttja timanställd avbytare. För längre sjukskrivningar behöver jordbrukaren nästan hitta någon person att anställa, då de avbytarföretagare som finns omnämnda ofta redan är ganska uppbokade. Stöd betalas ut även för familjens barn eller föräldrar, ifall de är med och avlastar vid sjukskrivning eller ledighet. Enda kravet är att de betalas redovisad lön. 

Handläggare Annette Loumann kan i akuta krissituationer kontaktas för hjälp med kontakter.

Var hittar jag lagtexten?

Lagen med dess ändringar kan finns att söka i åländsk författningssamling. Då lagen ändrats i tre olika omgångar är den dock lättast att läsa i det sammanställda PM:et som finns till höger som bilaga.