avståndsritning

Bygga nära väg

Det är förbjudet att utan tillstånd uppföra byggnad närmare än 20 meter från landsväg eller 12 meter från bygdeväg, räknat från körbanans mittlinje. Om det finns flera körbanor räknas avståndet från den närmaste körbanans mitt.

Det är även förbjudet att inom väg-, sido-, skydds- eller frisiktsområde utan tillstånd hålla upplag, stängsel eller annan anordning som kan medföra trafikfara eller olägenhet för väghållningen. Med väghållning avses både byggande och underhåll av väg.

Dispens från förbudet kan sökas. Tillstånd beviljas om förutsättningar till undantag från förbudet föreligger. Vid bedömningen utvärderas trafiksäkerhet, t.ex. sikt, och konsekvenser för väghållning. I fråga om uppförande av byggnader beviljas tillstånd mer restriktivt än för upplag, stängsel eller annan anordning.

För att hanteringen av anhållan ska gå så snabbt som möjligt bör till anhållan bifogas:

  • fastighetsbeteckning
  • planritning över fastigheten där byggnadernas eller anordningarnas placering samt deras avstånd till körbanans mitt framkommer
  • karta där fastighetens läge i förhållande till vägen framkommer
  • redovisning av fastighetens byggrätt.

Eventuellt bygglov söks från kommunen.

För beslut om tillstånd för att bygga nära väg erläggs en avgift om 173 €.

Laghänvisning

6 kap. landskapslag (1957:23) om allmänna vägar i landskapet Åland
Plan- och bygglag (2008:102) för landskapet Åland